PET slobodnih radnih mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba za ginekologiju i akušerstvo – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
– utvrđuje vreme i uzrok smrti.
– Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje dermatovenerologije, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda u ambulanti i na odelenju. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine u ambulanti i uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove u ambulanti. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima u ambulanti za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru u službi, šefu i načelniku Sektora. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šanje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik,šef odelenja,glavna sestra i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je šefu odelenja, glavnoj sestri i načelniku sektora.

3.Tehničar održavanja odeće – Odeljenje za održavanje higijene – Služba za tehničke poslove, na određeno vreme, do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: završena osnovna škola.

Opis posla: vrši sve radne operacije na pranju i peglanju veša. Sortira i fajta veš. Pegla pelene, lekarsku posteljinu, mantile, haljine, pantalone, lekarske uniforme i bluze, suknje, košulje, kecelje, kape, maske, zavese i ostale predmete od tekstila. Peglanje vrši ručno i mašinski. Sortira i slaže po brojevima veš, mantile, haljine, lekarske uniforme i dr. Vrši sve radne operacije na pranju veša. Prilikom predaje smene dužan je da veš mašinu preda narednoj smeni očišćenu i opranu. Sortira veš za pranje. Pere pelene, lekarsku posteljinu, mantile, haljine, pantalone, lekarske uniforme i bluze, suknje, košulje, kecelje, kape, maske, zavese i ostale predmete od tekstila. Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

4.Spremač-spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba neurologije sa intenzivnom negom, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama/tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, odnosno načelniku Službe, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

5. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge-spremačica-servirka, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 3 meseca,zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odeljenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama/tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 07. do 14. avgusta, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like