Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže doktoru kod vođenja nepravilnih porođaja. Preuzima novorođenče od babice u porođajnoj sali nakon porođaja. Vrši pripremu trudnica za porođaje i operacije,daje terapiju trudnicama, porodiljama i novorođenčadima, prema uputu lekara. Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Učestvuje u viziti, pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama. Radi posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice, porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu. Priprema materijal potreban za rad u porodilištu i Odeljenju za novorođenčad za sterilizaciju i stara se da ista bude pravilno urađena. Vodi računa o ishrani porodilje, trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa o uspostavljanju laktacije. Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hosipitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje.Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odelenja, šefa i načelnik službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku službe, šefu odelenja i glavnoj sestri. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2. Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege – Služba za anesteziju sa reanimatologijom – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 26. marta do 02. aprila 2019. godine.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i