Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom, Sektor za hirurške grane medicine,na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice sa bolovanja.
– Izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit.

Opis posla: priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Instrumentira kod operativnog zahvata i intervencija u operativnoj sali, učestvuje u nezi, terapiji bolesnika u postoperativnom toku prema uputstvu doktora na listi za terapiju. Vodi računa o snabdevenosti ispravnosti aparata i sterilnosti materijala i instrumenata koji se upotrebljavaju pri operaciji. Uredno vodi medicinsku dokumentaciju, šalje potrebne izveštaje i daje predlog glavnom instrumentaru i načelniku službe za poboljšanje rada iz svog domena. Odaziva se na poziv bez obzira na vreme radi instrumentiranja kod ukazivanja hitne medicinske pomoći. Radi i druge poslove koje odredi glavni instrumentar i za svoj rad odgovarna je glavnom instumentaru, načelniku Odelenja i načelniku Sektora.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3, Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine grane medicine, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice sa bolovanja.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije, Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, na upražnjeno radno mesto.
– Izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opi posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru u službi i načelniku Službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Farmaceutski tehničar – Odsek za farmaceutsku i zdravstvenu delatnost – Bolnička apoteka – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnike sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
– Izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola – farmaceutski tehničar, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: obavlja recepturni i galensko – tehnički rad pod nadzorom farmaceuta. U delokrug njegovog rada naročito spada: – izrađuje galenske preparate i lekove koji ne sadrže supstance jakog dejstva niti toksihemanogena sredstva, samostalno izdaje lekove po trebovanju službi, i injekciona trebovanja uz kontrolu farmaceuta. Smešta primljenu robu, vrši popunjavanje defekata, pripremanje tipiziranih pakovanja. Vodi evidenciju o rokovima valjanosti lekova i ostale robe, vodi evidenciju o primljenim količinama, izdatim i stanju istih u Bolničkoj apoteci. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa Odseka i diplomiranog farmaceuta. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odseka i diplomiranom farmaceutu.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 17. do 24. jula. Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like