Sremska Mitrovica – Danas je održana prva sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica u ovoj godini na kojoj je usvojen pre svega Programa rada Skupštine za 2018., zatim programi poslovanja budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma, Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa trafo stanice „Sremska Mitrovica 2“ na Manđeloškom putu kao i niz drugih odluka.

Na sednici usvojen je i Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije stambenog bloka Ledine 1 u K.O.Laćarak, Grad Sremska Mitrovica koji će omogućiti Laćarcima čije kuće u tom delu naselja nelegalno izgrađene da ih legalizuju.

Takođe odbornici su usvojili i Predlog Programa održavanja čistoće na javnim površinama, kao i Predlog Programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici u 2018. godini.

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u gradskim upravama, stručnoj službi, Skupštini grada i gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica, je takođe većinom glasova usvojen.

You may also like