Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila Akcioni plan za poboljšanje položaja ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. i rata 1999. godine.

Naime, nakon susreta sa članovima udruženja koje okuplja ratne vojne invalide, borce-veterane i članove porodica palih boraca, koji su izneli probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, na inicijativu predsednika Igora Mirovića, Pokrajinska vlada je u maju ove godine zadužila pokrajinske sekretarijate da sačine plan za poboljšanje položaja ove kategorije stanovnika u AP Vojvodini.

Na osnovu podataka iz lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, utvrđeno je da postoje velike razlike u broju, vrsti i obimu olakšica koje organi lokalne samouprave obezbeđuju na svojoj teritoriji, s tim, da olakšice u većini slučajeva ostvaruju isključivo ratni vojni invalidi i korisnici porodične invalidnine, a ne i učesnici oružanih akcija 90-tih i rata 1999, prevashodno zbog toga što važećim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite nije obuhvaćena kategorija ratnih veterana.

Zato je osnovni cilj ovog akcionog plana proširenje kruga korisnika u smislu uključivanja i učesnika oružanih akcija 90-tih i rata 1999. godine u one kategorije stanovnika koje mogu da imaju olakšice.

Akcioni plan predviđa i uspostavljanje novih i ujednačavanje vrsta olakšica koje se daju, kao i uslova pod kojima se ostvaruju na nivou lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova. Ovaj dokument sadrži predloge mera koje se odnose na korišćenje olakšica u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, kao i prilikom korišćenja usluga koja pružaju javna komunalna preduzeća, ustanove i organizacije u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zadužen je da prati realizaciju Akcionog plana i da o preduzetim merama dostavi izveštaj Pokrajinskoj vladi najkasnije do 1. jula 2018.

Možda Vam se svidi i