Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za tri radna mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje interne medicine 3, Odeljenje hemodijalize sa nefrologijom – Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Pomoćni radnik – Odeljenje ishrane bolesnika, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr.slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola, sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti (I stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Dokaz o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 02. do 09. juna.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i