Sremska Mitrovica – Skupština Grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj u sredu, 31. maja donela je odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Urbanizam“ čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica. Nakon konkursa direktor „Urbanizma“ biće imenovan na period od četiri godine.

Uslovi za imenovanje direktora:
1) da je punoletno i poslovno sposobno lice i državljanin Republike Srbije;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3. obavezno lečenje narkomana;
4. obavezno lečenje alkoholičara;
5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijave na javni konkurs sa kratkom biografijom, neophodnom dokumentacijom i
dokazima, podnose se Кomisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno – komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica , preporučenom pošiljkom, putempošte ili lično preko Gradskog uslužnog centra grada Sremska Mitrovica, u zatvorenoj koverti, na adresi Svetog Dimitrija broj 13 sa naznakom: Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora
Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam” Sremska Mitrovica – NE OTVARAJ.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu:
o izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
o uverenje o poslovnoj sposobnosti (original ili overena fotokopija)
o uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
o dokaz o stručnoj spremi (original ili overena fotokopija diplome)
o dokaz o radnom iskustvu na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje
o (original ili overena fotokopija uverenja /potvrde poslodavca)
o dokaz o radnom iskustvu na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, organizovanju rada i vođenju poslova (original ili overena fotokopija uverenja / potvrde poslodavca)
o izjava data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno akt nadležnog organa političke stranke da je licu određeno mirovanje funkcije u organu političke stranke
o uverenje nadležnog organa (nadležne policijske uprave) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
o dokaz da mu nije izrečena mera bezbednosti (izdat od strane nadležnog organa) u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3. obavezno lečenje narkomana;
4. obavezno lečenje alkoholičara;
5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave neće biti predmet razmatranja.

Lice zaduženo za davanje informacija o sprovođenju javnog konkursa je Vera Nikolić, predsednik Кomisije, tel.022/610-566 lokal 101, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Možda Vam se svidi i