Slobodna radna mesta u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Medicinska sestra tehničar – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

2. Referent Tehničke službe za prevoz i transport, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme), položen vozački ispit B kategorije ili završena škola za КV vozača (III stepen stručne spreme), 6 meseci iskustva

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Fotokopija važeće vozačke dozvole – B kategorija,
– Potvrda o radnom iskustvu,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom.

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 27. septembra do 04. oktobra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i