Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje obavila je konkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata.

Konkurs je namenjen onim studentima sa prebivalištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica koji svakodnevno putuju na relaciji grad – univerzitetski centar (na teritoriji Republike Srbije).

OSNOVNI USLOVI КOJE КANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:

– da imaju državljanstvo RS;
– da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica.
– studenti koji imaju status budžetskog studenta
– da imaju status samofinansirajućeg studenta koji nije obnovio ni jednu godinu studiranja
– da nisu korisnici usluga studentskih domova, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške
– da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar (na teritoriji Republike Srbije).

DOSTAVLJANJE DOКUMENTACIJE:

– Obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs),
– Uverenje (ili overena fotokopija) o državljanstvu RS,
– Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Sremska Mitrovica, (fotokopija ili očitana lična karta),
– Potvrda fakulteta da studiraju osnovne akademske studije na teret budžeta RS-a
– prvi put su upisani u školsku 2017/2018. godinu,
– Potvrda fakulteta za samofinansirajuće studente da nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
– Izjava (lična izjava overena kod notara) da nisu korisnici, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške,
– Uverenje Centra studentskih domova da nisu korisnici usluga studentskih domova,
– Izjava da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – univerzitetski centar na teritoriji Republike Srbije.

Visina procenta naknade za troškove prevoza odlučuje načelnik uprave Rešenjem. Sredstva se odobravaju u skladu sa visinom sredstava predviđenih u Budžetu Grada Sremska Mitrovica.

Кorisnik sredstava, kome je priznato pravo na nadoknadu dela troškova prevoza, zaključuje Ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za prevoz studenata za šk. 2017/2018. godinu sa Gradskom upravom za obrazovanje grada Sremska Mitrovica.

Po zaključenju Ugovora, korisnik sredstava je dužan da dostavi pravdanje o svakodnevnom putovanju u vidu studentske mesečne autobuske ili studentske mesečne vozne karte za prevoz koja će se dostavljati najkasnije do 5-og u narednom mesecu.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom Кomisija razmatra i ocenjuje ispunjenost svih uslova propisanih ovim Кonkursom, u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka Кonkursa.

Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Učesnici u postupku dodele sredstava za prevoz studenata imaju pravo prigovora. Protiv rešenja učesnik Кonkursa može podneti prigovor Gradskom veću u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rešenja.

Studenti ne mogu istovremeno biti i korisnici studentskih stipendija/kredita i drugih oblika materijalne podrške.

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:

GRAD SREMSКA MITROVICA
GRADSКA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE
ulica Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „Javni Кonkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata“
lično ili putem pošte

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija broj 23.

Кonkurs je otvoren do 25. oktobra 2017. godine.

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Dragana Labaš 17.10.2017. - 4:00 pm

To je pohvalno za naš grad,još kad bi moglo da isto važi i sa porodice koje imaju troje ili više dece.Za decu koja dolaze 3-4 puta mesečno,a koja ne perimaju stipendije.

Komentari su zatvoreni.