Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Šef Odseka za kliničku patologiju – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom
izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz patološke anatomije (VII-2 stepen stručne spreme), 3 godine radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita.

2. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečje hirurgije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme)

3. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme)

4. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 3, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme)

5. Medicinska sestra – tehničar – Dermatovnerološka ambulanta sa alergologijom – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme )

6. Medicinska sestra -tehničar – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme )

7. Medicinska sestra –tehničar na odeljenju – Odeljenje interne medicine, Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme )

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu – za radno mesto –
šef odseka za kliničku patologiju,
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 19. do 26. septembra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i