Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Doktor na odeljenju – Odeljenje opšte hirurgije i dečje hirurgije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 12 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz opšte hirurgije ili plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

2. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 12 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručnim ispitom (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

3. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 12 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

4. Medicinska sestra tehničar – Služba neurologije sa intezivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 12 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

5. Medicinska sestra -tehničar – Odeljenje interne medicine 1, Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 12 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit (IV stepen stručne spreme).

6. Vozač vozila za transport, Odsek za sterilizaciju i bezbedno odlaganje medicinskog otpada – Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena škola za vozača motornih vozila – specijalista, položen vozački ispit B kategorije (V stepen stručne spreme) završena obuka za vozača vozila za transport medicinskog otpada.

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu,
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Oglas važi od 15. do 22. avgusta.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

obsm.rs

Možda Vam se svidi i