Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Viši RTG tehničar – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena viša škola za RTG tehničara i položen stručni ispit (VI stepen stručne spreme).

2. Vozač Tehničke službe za prevoz i transport, Odeljenje za tehničke
poslove – Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr slične poslove, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena škola za КV vozača (III stepen stručne spreme),položen vozački ispit B kategorije, 6 meseci radnog iskustva

3. Spremačica – Služba za specijalističko konsultativne poslove, Sektor zajedničkih medicinskih poslova – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti (I stepen stručne spreme).

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija položenog stručnog ispita,
– Fotokopija važeće vozačke dozvole – B kategorija – (za vozača tehničke službe),
– Potvrda o radnom iskustvu – (za vozača tehničke službe),
– Uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci,
– Dokaz o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Кonkurs je otvoren od 10. do 17. novembra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

You may also like