Sremska Mitrovica – Savetovalište za brak i porodicu postoji u radi u Sremskoj Mitrovici već punih 12 godina.

Savetovalište je osnovano 24.juna 2005. godine, Odlukom Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Ideja je bila da Savetovalište razvija institucionalni okvir u kome bi se u okviru proširenih prava građana u oblasti socijalne zaštite, prepoznale promene u funkcionisanju savremene porodice i shodno tome oblikovao društveni odgovor na rastuće probleme.

Od osnivanja do danas, Savetovalište pruža konsultativne, savetodavno-terapijske i usluge medijacije. U skladu sa potrebama pojedinog slučaja, sarađuje sa kolegama iz Centra za socijalni rad i stručnjacima drugih relevantnih službi i ustanova.

Rad Savetovališta je organizovan u okviru Službe za lokalne usluge Centra za socijalni rad.

U Savetovalištu su angažovana dva stručna radnika sa visokom stručnom spremom i to diplomirani socijalni radnik, koji je završio četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične terapije u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, stekao znanja i veštine- porodičnog psihoterapeuta, te dobio odgovarajući međunarodno priznati sertifikat, i diplomirani psiholog, koja je završila edukaciju iz Medijacije i stekla znanja i veštine – medijatora.

Savetovalište se finansira iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

Porodična psihoterapija, medijacija i savetovanje svrstavaju se u grupu psihosocijalnih usluga. Кorisnici usluga mogu biti svi građani, porodice raznih veličina, konfiguracija, verovanja i kultura. Usluge su besplatne.

Rad sa pojedincima, parovima ili porodicama usmeren je na rešavanje problema koji ometaju njihovo funkcionisanje i vodi unapređenju kvaliteta porodičnog života. Porodična kriza se koristi kao prilika za učenje, menjanje i prevazilaženje.

Principi, na kojima se u Savetovalištu insistira su: dobrovoljnost, odgovornost prema klijentima, poverljivost, poštovanje klijenata, diskrecija, odgovornost klijenata za donošenje odluka, orjentisanost na zdrave snage i poštovanje profesije.

Način raspolaganja podacima o klijentima strogo je usklađen sa principom poverljivosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i etički kodeks psihoterapije). U izveštajima o radu, ne navode se imena klijenata, imena dece, vrsta problema zbog koga dolaze, njihove adrese, brojevi telefona i slično (Zakon o socijalnoj zaštiti).

Кlijenti čak imaju pravo i da se ne identifikuju, te insistiraju na apsolutnoj anonimnosti (bez informacija o imenu, prebivalištu, mestu eventualnog zaposlenja). I u takvim situacijama, porodice imaju pravo na uslugu. Bez obzira na razlog dolaska klijenta, vrstu problema i indikacije, sa svima će biti obavljen razgovor u skladu sa principima savremenog socijalnog rada i sistemskog pristupa.

Pomoć porodicama, partnerima i pojedincima se sastoji u:
– radu na boljem uzajamnom razumevanju među članovima porodice,
– radu na podizanju roditeljskih kompetencija
– pružanju pomoći parovima u prevazilaženju partnerskih problema (konfliktna partnerska komunikacija, distanca, prekid komunikacije,…),
– pružanju pomoći pri donošenju odluke o razvodu,
– pružanju pomoći nakon razvoda,
– pomoći pri donošenju odluke o raskidu veze.

Кorisnici su se najčešće javljali zbog:
– problema u partnerskom odnosu (bračne krize, problemi u partnerskoj komunikaciji),
– nefunkcionalne komunikacije roditelj-dete,
– nefunkcionalne postrazvodne roditeljske komunikacije,
– predrazvodne problematike (kada još nije počeo postupak razvoda i kada se najčešće preispituje odluka o razvodu, ili je potrebna podrška u prihvatanju odluke, priprema za razdvajanje),
– problema separacije/individuacije (odvajanje odrasle dece od roditelja),
– međugeneracijskog jaza,
– simptomatskog ponašanja dece i odraslih (identifikovani pacijent kao nosilac simptoma),
– poremećaja uloga i porodične strukture,

Alkoholizam i narkomanija u akutnoj fazi predstavljaju kontraindikaciju. Rad je moguć samo sa onim porodicama kod kojih je okončana hospitalizacija i sproveden medicinski tretman (detoksikacija i uspostavljena apstinencija).

Moguć je i rad sa porodicama kod kojih je identifikovan psihijatrijski problem, isključivo u fazi remisije.

U Savetovalište se može doći bez prethodno pribavljenog uputa, bez birokratskih neprijatnosti i proceduralnih začkoljica, direktnim kontaktom sa zaposlenima. Dolazak pokazuje da smo odgovorni prema sebi i drugima i da pred problemom ne zatvaramo oči.

Rad sa klijentima je organizovan svakog radnog dana od 07:00 do 14:30 časova u posebno opremljenoj prostoriji Centra za socijalni rad. Brojevi telefona za zakazivanje susreta/razgovora- 623-376 i 623-389, lokal 19.

Možda Vam se svidi i