Sremskomitrovačka bolnica traži radnike

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

1. Doktor u službi – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz neuropsihijatrije ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

2. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

3. Diplomirani farmaceut – Odsek za farmaceutsku i zdravstvenu delatnost – Bolnička apoteka, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završen Farmaceutski fakultet, položen specijalistički ispit ili završen Farmaceustki fakultet i položen stručni ispit.
– Jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita

4. Medicinska sestra tehničar – Služba pedijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera ili pedijatrijskog smera sa položenim stručnim ispitom

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:

– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– overen fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– overena fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom
– Potvrda o radnom iskustvu za radno mesto za koje se oglasom traži radno iskustvo

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 25. jula na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati

You May Also Like