Skupština grada usvojila budžet za 2017. godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Odbornici su danas na X sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica sa 46 glasova za usvojili Predlog odluke o budžeti Grada za 2017. godinu.

Ovom odlukom predviđeno je da ukupno planirani prihodi i primanja budžeta grada za 2017. godinu iznose 2.809.899.000,00 dinara i to 2.652.714.000,00 iz budžetskih sredstava i 157.185.000,00 dinara iz dodatnih prihoda budžetskih korisnika.

Ukupno planirani rashodi i izdaci budžeta grada za narednu godinu su takođe 2.809.899.000,00
dinara i to 2.652.714.000,00 dinara iz budžetskih sredstava i 157.185.000,00 dinara iz dodatnih
prihoda budžetskih korisnika.

„Danas smo usvojili budžet koji je sigurno razvojni, koji će ispoštovati sve potrebe građana Sremske Mitrovice i što se tiče obrazovanja i socijalnih pitanja, sporta, kulture. Budžet koji će završiti tri velike investicije koje smo započeli 2016. godine, a to su bazen, podvožnjak i škola u Mačvanskoj Mitrovici. Budžet koji obezbeđuje dosta sredstava za sufinansiranje sa drugim nivoima vlasti i očekujem da ćemo dobar deo sredstava koji su predviđeni sa prihodne strane budžeta dobiti upravo od pokrajinske i republičke administracije preko određenih konkursa sekretarijata i ministarstava i mi se nadamo da ćemo upravo sinergijom sa drugim organima vlasti uspeti da realizujemo sve ono što je budžetom planirano“, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader nakon sednice.

-PRIHODI-

– U okviru ekonomske klasifikacije 711 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke; Ukupno planirani prihodi iznose 1.075.159.444,00 ili 40,51% ukupnih budžetskih prihoda; Porez na zarade planiran je u iznosu od 913.659.444,00 dinara ili 34% ukupnih prihoda budžeta. Porez na prihode od samostalnih delatnosti i Porez na prihode od imovine planirani su u iznosu od 65.000.000,00 dinara, dok su Porezi na druge prihode planirani u iznosu od 84.000.000,00 dinara.

– U okviru ekonomske klasifikacije 713 Porez na imovinu; Ukupno planirani prihodi iznose 467.010.000,00 dinara ili 17,60% ukupnih budžetskih prihoda; Porez na imovinu planiran je u iznosu od 390.000.000,00 dinara. Porez na nasleđe i poklon planiran je u iznosu od 12.000.000,00 dinara, a Porez na kapitalne transakcije planiran je u iznosu od 65.000.000,00 dinara.

– U okviru ekonomske klasifikacije 714 Porez na dobra i usluge; Ukupno planirani prihodi iznose 42.620.000,00 dinara ili 1,57% ukupnih budžetskih prihoda; Porezi, takse i naknade na motorna vozila su planirani u iznosu od 37.000.000,00 dinara, Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta planirana je u iznosu od 1.060.000,00 dinara.

– U okviru ekonomske klasifikacije 716 Drugi porezi; Ukupno planirani prihodi iznose 60.000.000,00 dinara ili 2,26% ukupnih budžetskih prihoda. Celokupni prihodi ove ekonomske klasifikacije odnose se na Komunalnu taksu na firmu.

– U okviru ekonomske klasifikacije 733 Transferi od drugih nivoa vlasti; Ukupno planirani prihodi iznose 447.367.359,00 dinara ili 16,86% ukupnih budžetskih prihoda. Iznos ukupnog nenamenskog trensfera koji se dodeljuje Gradu Sremska Mitrovica ostaje na nivou iz 2016. godine i iznosi 254.994.496,00 dinara a dodatni prihodi budžetskih korisnika planirani su u iznosu od 81.364.000,00 dinara.

– U okviru ekonomske klasifikacije 741 Prihodi od imovine, Ukupno planirani prihodi
iznose 168.800.000,00 dinara ili 6,36% ukupnih budžetskih prihoda; Najznačajnije učešće kod
ovog prihoda imaju Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta i Naknada za
korišćenje prostora i građevinskog zemljišta planirane su u ukupnom iznosu od 163.000.000,00
dinara.

– U okviru ekonomske klasifikacije 742 Prihodi od prodaje dobara i usluga; Ukupno planirani prihodi iznose 224.701.000,00 dinara ili 6,03% ukupnih budžetskih prihoda, od čega su 160.000.000,00 dinara sredstva iz budžeta, a 64.701.000,00 dinara su dodatni prihodi budžetskih korisnika od prodaje dobara i usluga. Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta planirana je u iznosu od 70.000.000,00 dinara, a Prihodi od prodaje dobara i usluga planirani su u iznosu od 70.000.000,00 dinara. Rast ove grupe prihoda od 55,56% je posledica očekivanog priliva sredstava po osnovu komunalnog opremanja, kao posledica prodaje slobodnog građevinskog zemljišta za poslovnu i stambenu izgradnju.

– U okviru ekonomske klasifikacije 811 Primanja od prodaje nepokretnosti; Ukupno planirani prihodi iznose 90.000.000,00 dinara ili 3,39% ukupnih budžetskih prihoda. Rast ove grupe primanja je posledica očekivane prodaje slobodnog zemljišta za poslovnu i stambenu izgradnju. U odnosu na Odluku o budžetu za 2016. godinu imamo smanjenje prihoda i primanja za 528.589.000,00 dinara.

-RASHODI-

– U okviru kategorije 41 – Rashodi za zaposlene – su planirani u iznosu od 539.301.000,00 dinara od čega su 483.311.000,00 dinara sredstva iz budžeta, a 55.990.000,00 dinara iz dodatnih prihoda budžetskih korisnika. Učešće ove kategorije rashoda u ukupnim budžetskim sredstvima je 18,22%. Ovi rashodi obuhvataju rashode za bruto plate svih zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta kao i naknade za zaposlene radnike. Prema uputstvu Ministarstva finansija, masa sredstava potrebna za isplatu dvanaest mesečnih plata zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, planirana je na nivou isplaćenih plata u 2016. godini , a najviše do dozvoljenog nivou za isplatu u skladu sa člaNom 35. Zakona o budžetu RS za 2016. godinu.
Ova masa je u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu
plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava umanjena za deo
zarada koji podležu umanjenju i ova sredstva su prebačena na grupu konta 465 – Ostale dotacije i
transferi, sa koje će se vršiti uplate na propisan uplatni račun.

– Javni prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama su planirani na izvoru 01 – Prihodi iz budžeta. Kako je Uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. i projekcima za 2018. i 2019. godinu i članom 35. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, masa plata ograničena, deo prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga boravka dece u predškolskim ustanovama u iznosu od 27.269.000,00 dinara su planirana na izvoru 04 – Sopstveni prihodi za plate zaposlenih u Predškoskoj ustanovi „Pčelica“. Istovremeno je u toku postupak pribavljanja saglasnosti od nadležnog Ministarstva za nedostajuća sredstva za plate, čime bi se one u potpunosti finansirale iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

– 42 Korišćenje usluga i roba – rashodi ove kategorije planirani su u iznosu od 1.020.600.759,60 dinara, od čega su 930.639.759,60 sredstva iz budžeta, a 89.961.000,00 dinara iz dodatnih prihoda budžetskih korisnika. Učešće ove kategorije rashoda u ukupnim budžetskim sredstvima je 35,08%. Detaljan pregled ove kategorije rashoda po korisnicima prikazan je u članu 10. Odluke o budžetu. Ova kategorija rashoda beleži rast od 4,6% u odnosu na prethodnu godinu.

– 44 Otplata kamata –planirana je u iznosu od 12.600.000,00 dinara. Ova sredstva najvećim delom su namenjena za otplate kamata za dva investiciona kredita: Izgradnja gradskog bazena i Izgradnja podvožnjaka na pružnom prelazu kod KPD. 45 Subvencije – planirane su u iznosu od 57.750.000,00 dinara. Od ovog iznosa 31.250.000,00 dinara čine tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a 26.500.000,00 dinara su subvencije privatnim preduzećima. U ovoj godini subvencije su planirane za 10,77% manje nego u prethodnoj godini. Subvencije su u skladu sa potrebama Grada raspodeljene:
1. Gradskoj upravi za kulturu, sport i omladinu i to za sledeće namene:
– za informisanje – 21.500.000,00 dinara;
2. Gradskoj upravi za infrastrukuru i imovinu:
– subvencije privatnim preduzećima za energetsku efikasnost 5.000.000,00 dinara;
3. Gradskoj upravi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i to za sledeće namene:
– za subvencionisanje kamate – 6.250.000,00 dinara,
– za projekat uređenja kanalske mreže u mesnim zajednicama na teritoriji Grada Sremska Mitrovica – 10.000.000,00 dinara, kroz Program sufinansiran od strane AP Vojvodina, JVP „Vode Vojvodine“ i Grada Sremska Mitrovica;
– Agenciji za ruralni razvoj u iznosu od 15.000.000,00 dinara;

– 46 Donacije i transferi – planirani su u iznosu od 250.588.000,00 dinara. Ova kategorija rashoda beleži smanjenje od 6,59% u odnosu na prethodnu godinu. Na ovoj kategoriji rashoda planirana su i sredstva po osnovu umanjena zarada u ukupnom iznodu od 47.935.000,00 dinara. Ova kategorija rashoda je planirana za sledeće namene:
– Akcioni plan zapošljavanja grada 2.820.000,00 dinara;
– osnovno obrazovanje 81.101.000,00 dinara;
– srednje obrazovanje 64.793.000,00dinara;
– Radni centar „Radivoje Popović“ 5.650.000,00 dinara;
– Centar za socijalni rad „Sava“ 26.382.000,00 dinara;
– Opšta bolnica Sremska Mitrovica 4.000.000,00 dinara;
– Primarna zdravstvena zaštita 8.916.000 dinara;

47 Prava iz socijalnog osiguranja – planirani su u iznosu od 63.407.000,00 dinara od čega je 62.697.000,00 dinara iz sredstava budžeta, a 710.000,00 dinara iz dodatnih prihoda budžetskih korisnika. Najveći deo ovih rashoda planiran je za sledeće namene:
– Program podrške uspešnim pojedincima iz oblasti obrazovanja 16.271.000,00 dinara;
– putni troškovi za decu sa posebnim potrebama i materijalno obezbeđenje porodice 3.000.000,00 dinara,
– ishrana i smeštaj učenika sa posebnim potrebama u školi „Veljko Radmanović“ u Zemunu 1.400.000,00 dinara,
– prevoz učenika srednjih škola 2.000.000,00 dinara,
– pomoć uspešnim pojedincima iz oblasti kulture i sporta 1.000.000,00 dinara;
– sportske stipendije za kategorisane sportiste na predlog Sportskog saveza Grada 1.500.000,00 dinara;
– pružanje finansijske pomoći porodici za prvorođeno dete 10.000.000,00 dinara,
– Kancelarija za smanjenje siromaštva 1.640.000,00 dinara;
– Budžetski fond za pomoć deci i omladini oboleloj od teških boleti 1.000.000,00 dinara
– unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica i povratnika 19.111.000,00 dinara;
– putni tošak za decu i pratioce dnevnog boravka „Radivoj Popović“ 1.700.000,00 dinara; Ova kategorija rashoda beleži smanjenje od 33,07% u odnosu na prethodnu godinu.

– 48 Ostali rashodi – planirani su u ukupnom iznosu od 146.784.000,00 dinara od čega je 144.932.000,00 dinara planirano iz sredstava budžeta, a 1.851.000,00 dinara iz dodatnih sredstava budžetskih Korisnika; Dotacije nevladinim organizacijama su planirane u iznosu od 100.898.000,00 dinara, Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa sa 41.000.000,00 dinara i Porezi, obavezne takse i kazne u iznosu 4.761.000,00 dinara. Ova grupa rashoda beleži smanjenje od 34,65% u odnosu na prethodnu godinu.

– 49 Sredstva rezerve – planirana su u iznosu od 25.000.000,00 dinara, od čega je stalna budžetska rezerva 5.000.000,00 dinara, a tekuća budžetska rezerva 20.000.000,00 dinara.

– 51 Osnovna sredstva – planirana su u ukupnom iznosu od 677.178.240,40 dinara, od čega je iz sredstava budžeta planirano 673.838.240,40 dinara, a iz dodatnih prihoda budžetskih korisnika 3.340.000,00 dinara, za građevinske objekte planiran je iznos od 461.797.441,20 dinara, a za mašine i opremu 209.577.799,20 dinara. Ova kategorija rashoda beleži smanjenje od 33,70% u odnosu na prethodnu godinu, što je posledica realizacije dva velika investiciona projekta u 2016. godini izgradnja podvožnjaka i zatvorenog bazena u gradu koja će biti završena tokom 2017. godine.

Možda Vam se svidi i