Šest slobodnih radnih mesta u mitrovačkoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar
1. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer – medicinska sestra tehničar opšteg smera ili medicinska sestra-tehničar akušerskog smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Medicinska sestra-tehničar – Služba za ortopediju – Sektor za hiruruške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer – medicinska sestra tehničar opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva, Sektor za hiruruške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smer medicinska sestra-tehničar ili pedijatrijski ili akušerski smer (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

4. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola – smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit, (IV stepen stručne spreme).

5. Spremačica – servirka – Sektor za hiruruške grane medicine – na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti (I stepen stručne spreme )

6. Referent Tehničke službe za prevoz i transport, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme), položen vozački ispit B kategorije ili završena škola za KV vozača (III stepen stručne spreme), 6 meseci radnog iskustva

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Overena fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Fotokopija važeće vozačke dozvole – B kategorija – (za referenta
tehničke službe)
– Potvrda o radnom iskustvu – (za referenta tehničke službe)
– Overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene, životnih
namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas je raspisan 14. novembra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

You may also like