Osam slobodnih radnih mesta u mitrovačkoj bolnici

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Laborant – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola laboratorijskog smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

2. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje ginekologije – Služba za ginekologiju i akušerstvo – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medic inska škola opšteg ili akušerskog smera (IV stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

3. Medicinska sestra-tehničar – Dermatovenerološka ambulanta sa alergologijom – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinska škola opšteg (IV stepen stručne spreme)
– Položen stručni ispit

4. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje dermatovenerologije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinska škola opšteg (IV stepen stručne spreme)
– Položen stručni ispit

5. Medicinska sestra-tehničar na odeljenju – Odeljenje interne medicine 1, Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinska škola opšteg (IV stepen stručne spreme)
– Položen stručni ispit

6. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinska škola opšteg (IV stepen stručne spreme)
– Položen stručni ispit

7. Medicinska sestra-tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 3, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinska škola opšteg (IV stepen stručne spreme)
– Položen stručni ispit

8. Medicinska sestra-tehničar u intenzivnoj nezi – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anestezije sa reanimatologijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena Medicinska škola opšteg (IV stepen stručne spreme)
– Položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Overena fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija položenog stručnog ispita,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o poromeni prezime u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 13. septembra na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

You May Also Like