Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora te zdravstvene ustanove na period od 4 godine.

1. Za direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, može biti imenovano
lice koje pored uslova za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o radu Republike Srbije („ Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), ispunjava i posebne uslove propisane članom 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005, 72/2009 – dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr.zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), članom 15. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica i članom 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Sremska Mitrovica broj 544 od dana 08.02.2016. godine:
-da ima visoku školsku spremu zdravstvene struke (Medicinski fakultet) sa položenim
specijalističkim ispitom iz grane medicine iz koje Opšta bolnica Sremska Mitrovica obavlja delatnost, ili visokoškolsku spremu druge struke (Pravni ili Ekonomski fakultet) sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.
– da ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite,

2. Prilikom podonošenja prijave na konkurs za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, učesnik po konkursu je dužan da pored dokaza o ispunjenosti napred navedenih uslova dostavi i sledeće:
– Dokaz da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije, odnosno da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica,
– Plan rada i razvoja Opšte bolnice Sremska Mitrovica, za mandatni period (4 godine),
– Dokaz da ne postoji sukob interesa iz člana 130. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS (izjava učesnika po konkursu).
3. Direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, imenuje se od strane
osnivača Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Vlade AP Vojvodine na period od 4 godine.
4. Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ – Novi Sad.
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica na period od 4 godine, biće objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja, Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica, Oglasnoj tabli Opšte bolnice Sremska Mitrovica i na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
5. Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i traženim dokazima dostaviti lično ili poštom na adresu Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, ul.Stari šor br.65. sa naznakom „Za konkurs za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica“.
6. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

www.obsm.rs

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik