Bolnica traži radnike

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

1. Doktor u odseku – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

2. Medicinska sestra tehničar – Služba za ogftamologiju, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra tehničar – Opšta internistička ambulanta, Ambulanta internističkog sektora, Služba za specijalno konsultativne preglede, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom.

4. Medicinska sestra tehničar – Opšti odsek, Odeljenje interne medicine II, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom.

5. Medicinska sestra tehničar – Služba neurologije sa intenzivnom negom, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom.

6. Radnik na održavanju mašinskih instalacija i opreme, Mašinski odsek sa termoenergetikom, Služba tehničkih poslova, Sektor za pravne ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja ili KV škola mašinske ili elektro struke, 6 meseci radnog iskustva.

7. Pomoćni radnik – Odeljenje ishrane bolesnika , Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

8. Spremačica – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom , Služba ginekologije i akušerstva – Sektor za nhirurške grane medicine – na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Završena osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:

– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– overen fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– Overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– potvrdu o radnom iskustvu za radno mesto za koje se traži radno iskustvo
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 10. maja na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i