Sremska Mitrovica – Građani koji na lečenje ili bilo koju medicinsku uslugu čekaju više od mesec dana, imaju pravo na povratak novca kojim su uslugu platili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Naime, ukoliko vam za određenu medicinsku uslugu zakažu za period koji je duži od 30 dana, potrebno je da u toj ustanovi zatražite potvrdu da nisu u mogućnosti da tu uslugu u roku od mesec dana obave.

Nakon obavljene medicinske usluge u privatnoj ustanovi, sa tom potvrdom možete tražidi od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje potpunu refundaciju troškova.

Ovu mogućnost pacijentima daje Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji u svom članu 68 propisuje da je “osiguranom licu koje ne može da bude primljeno na zakazani pregled u roku iz člana 66. ovog pravilnika, (a koji iznosi tačno 30 dana), zdravstvena ustanova dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pisanu potvrdu.

Prema istom članu, potvrda sadrži pismenu informaciju zdravstvene ustanove o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled, odnosno medicinsku rehabilitaciju.

Potvrdu zatim potpisuje direktor zdravstvene ustanove, odnosno lice koje on ovlasti, a zdravstvena ustanova mora da vodi evidenciju o izdatim potvrdama.

Uz zahtev za refundaciju troškova, pacijent treba da podnese:

– uput za pregled u zdravstvenoj ustanovi sa evidentiranim datumom zakazivanja pregleda ili uput za pregled u zdravstvenoj ustanovi sa potvrdom iz člana 68. stav 1. ovog pravilnika

– račun o plaćenom pregledu

– medicinsku dokumentaciju (specijalistički nalaz i dr.)

– fotokopiju zdravstvene knjižice

Prema ovom pravilniku, ukoliko matična filijala u sprovedenom postupku utvrdi da je zahtev osnovan, izvršiće refundaciju troškova osiguranom licu u visini stvarnih troškova, ali uz umanjenje za iznos participacije ako osigurano lice ima obavezu plaćanja participacije za pruženu uslugu.

Obrazac možete naći na sledećem linku: http://www.rfzo.rs/download/ObrazacP3.pdf

Možda Vam se svidi i