Sremska Mitrovica – Na samom kraju teksta novog Zakona o radu koji je na snazi od sredine prošle godine taksativno su navedeni prekršaji za koje novčane kazne plaćaju poslodavci, kao i njihovi iznosi. Kazne se kreću od 100.000 do 1,5 miliona dinara, a mogu se dobiti za neisplaćivanje zarada, preko zabrana diskriminacije, pa sve do nepoštovanja odredbi koje se tiču godišnjih odmora.

zakon

idu za neisplaćivanje zarada,

Tako u tekstu Zakona o radu piše da će se novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

1. ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog zakona;
2. ako nije isplatio zaradu, odnosno minimalnu zaradu;
3. ako nije isplatio zaradu u novcu;
4. ako zaposlenom ne dostavi obračun zarade u skladu sa odredbama ovog zakona;
5. ako nije doneo program rešavanja viška zaposlenih;
6. ako zaposlenom otkaže ugovor o radu suprotno odredbama ovog zakona;
7. ako sprečava inspektora rada u vršenju inspekcijskog nadzora, odnosno na drugi način onemogućava vršenje inspekcijskog nadzora;
8. ako ne postupi po rešenju inspektora rada u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zakonom su predviđene novčane kazne od 600.000 do 1.500.000 dinara za prekršaj poslodavca sa svojstvom pravnog lica i to:

1. ako prekrši zabranu diskriminacije;
2. ako zasnuje radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života suprotno odredbama ovog zakona;
3. ako zaposlenom odredi prekovremeni rad suprotno odredbama ovog zakona;
4. ako je izvršio preraspodelu radnog vremena suprotno odredbama ovog zakona;
5. ako zaposlenom koji radi noću ne obezbedi obavljanje poslova u toku dana suprotno odredbama ovog zakona;
6. ako zaposlenom koji radi u smenama ne obezbedi izmenu smena suprotno odredbama ovog zakona;
7. ako zaposlenom mlađem od 18 godina života odredi da radi suprotno odredbama ovog zakona;
8. ako zaposlenom između navršene 18. i 21. godine života odredi da radi suprotno odredbama ovog zakona;
9. ako ne obezbedi zaštitu materinstva, kao i prava po osnovu nege deteta i posebne nege deteta ili druge osobe u skladu sa odredbama ovog zakona;
10. ako zaposlenom ne isplati naknadu zarade u skladu sa odredbama ovog zakona;
11. ako zaposlenom uskrati prava iz radnog odnosa suprotno odredbama ovog zakona;
12. ako donese odluku o udaljenju zaposlenog suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposlenog udalji sa rada duže od roka propisanog ovim zakonom;
13. ako zaposlenom ponudi zaključivanje aneksa ugovora suprotno odredbama ovog zakona;
14. ako do dana prestanka radnog odnosa zaposlenom ne izvrši isplatu svih dospelih zarada, naknada zarada i drugih primanja;
15. ako odluči o pojedinačnom pravu, obavezi ili odgovornosti zaposlenog, a ne donese rešenje ili ga ne dostavi zaposlenom u skladu sa odredbama ovog zakona.

Novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ukoliko:

1. pozove na odgovornost predstavnika zaposlenih koji postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;
2. zaposlenom ne preda primerak ugovora o radu u skladu sa odredbama ovog zakona;
3. postupi suprotno odredbama ovog zakona koje uređuju godišnji odmor;
4. zaposlenom koji je ostvario pravo na mirovanje radnog odnosa uskrati pravo da se vrati na rad;
5. zaposlenom ne isplati naknadu troškova, odnosno drugo primanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, a preduzetnik sa kaznom od 50.000 dinara:

1. ako ne drži primerak ugovora ili kopije ugovora u skladu sa odredbama ovog zakona;
2. ako ne obezbedi vreme za odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa odredbama ovog zakona;
3. ako zaposlenom ne odobri korišćenje plaćenog odsustva u skladu sa odredbama ovog zakona;
4. ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade u skladu sa odredbama ovog zakona;
5. ako zaposlenom uskrati pravo na otpremninu u skladu sa odredbama ovog zakona;
6. ako zaposlenom uskrati pravo na otkazni rok, odnosno naknadu zarade u skladu sa ovim zakonom;
7. ako zaposlenom ne vrati uredno popunjenu radnu knjižicu .

You may also like