Sremska Mitrovica – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Sremska MItrovica, izdalo je saopštenje u kome se navodi da je zaključkom Vlade Republike Srbije o vanrednom usklađivanju penzija profesionalnih vojnih lica za period od 1. januara 2008. do 31. oktobra 2015. godine, predviđeno usklađivanje koje je apsolutno u skladu sa stavom Vrhovnog kasacionog suda i kojim je omogućen identičan procenat vanrednog usklađivanja penzija svih korisnika u osiguranju.

Stav Vrhovnog kasacionog suda je „pravilna primena člana 75. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, a u vezi člana 193. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije, po kome se usklađivanje iznosa penzija vojnih osiguranika vrši po dinamici i na način utvrđen za korisnike penzija u osiguranju zaposlenih, što podrazumeva i identičan procenat vanrednog usklađivanja, podrazumeva da se tražena materijalna šteta u vidu razlike između primljene i pripadajuće penzije, obračunava na vrednost boda iz oktobra 2007. godine od 9,02 dinara, važećeg i na dan 31.12.2007. godine, pri čemu će se uvećanje vrednosti boda od 9,02 dinara izvršiti za procenat razlike između 11,06% (povećanje penzije korisnika u osiguranju zaposlenih) i 4,21% (povećanje penzije vojnih osiguranika), jer se samo na taj način obazbeđuje identično vanredno usklađivanje penzija svih korisnika u osiguranju počev od 1.1.2008. godine“.

U vezi sa tim, Vlada Srbije je ponudila sistemsko rešenje kako vojnim penzionerima koji nisu podneli tužbu, tako i onima koji su podneli tužbu, i svakom korisniku poslato je obaveštenje o pravu na isplatu vanrednog usklađivanja penzija i ostavljena mogućnost zaključivanja ugovora o vansudskom poravnanju na dobrovoljnoj bazi, što naravno podrazumeva odustajanje od tužbe, odnosno odricanje od tužbenog zahteva.

Zaključkom Vlade omogućeno je korisnicima koji se odreknu tužbenog zahteva da mogu u vansudskom poravnanju da dobiju pripadajuću razliku za ceo period. U slučajevima u kojima postoji pravnosnažna izvršna sudska presuda koja je prinudno naplaćena, takođe je moguće zaključiti ugovor o vansudskom popravnanju za period koji nije obuhvaćen prinudnom naplatom.

U saopštenju se navodi da je svim korisnicima vojnih penzija koji potpišu vansudsko poravnanje u skladu sa Zaključkom, isplata sigurna i jednokratna, već tokom januara, a razlika koja im pripada je valorizovana koeficijentom inflacije i time obezbeđena od devalvacije, odnosno sačuvana je realna vrednost duga.

Sudovi su u parnicama priznavali pravo na povećanje od 6,57 odsto, što je identično procentu usklađivanja predviđenim Zaključkom Vlade, te je očekivano da će svako novo pokretanje parničnih postupaka biti na isti način presuđeno.
Ustavni sud Republike Srbije cenio je ravnopravnost, odnosno jednak položaj svih korisnika penzija, što je ovim Zaključkom Vlade i postignuto.

Svi korisnici vojnih penzija sa teritorije filijale Sremska Mitrovica treba da se jave u filijalu Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija br. 4 radi zaključenja vansudskog poravnanja.

Možda Vam se svidi i