Svi koji su tokom prošle godine zaradili više od 2,2 miliona dinara popunjavaju elektronske prijave uz elektronski potpis.

Svima koji su u 2014. godini zaradili više od 2.211.336 dinara (oko 18.000 evra) danas ističe rok za podnošenje poreske prijave za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak predajom papira na šaltere. Već od sutra, 1. aprila do 15. maja, ove prijave će se Poreskoj upravi dostavljati isključivo elektronskim putem.

finansije

Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. Da bi oni koji su svojom zaradom ušli u red platiša godišnjeg poreza mogli da elektronski pošalju prijavu neophodno je da imaju i elektronski potpis. Prijava poslata elektronski smatra se podnetom kada poreski obveznik primi obaveštenje da je prijava stigla.

Porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom. Oporezivi prihod predstavlja razliku između bruto prihoda koji je ostvario poreski obveznik i troškova koje je imao pri njihovom ostvarivanju.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaća se po stopama od 10, odnosno 15 odsto, u zavisnosti od visine oporezivog dohotka. Obveznik koji je lane ostvario oporezivi dohodak (razlika godišnjeg zbira prihoda umanjenog za plaćene poreze i doprinose i neoporezivog iznosa u visini 2.211.336 dinara, umanjen za lične odbitke) u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade, što iznosi 4.422.672 dinara, platiće porez po stopi od 10 procenata. Dok će se za iznose preko toga plaćati porez po stopi od 15 procenata.

Novoutvrđeni iznos ličnih odbitaka za 2014. godinu za poreskog obveznika iznosi 294.845 dinara, a za svakog izdržavanog člana porodice po 110.567 dinara.

Možda Vam se svidi i