Sremska Mitrovica – Usluga prenosa broja u fiksnoj telefoniji, odnosno zamena operatora uz zadržavanje postojećeg broja, biće moguća od utorka, 1. aprila

Cena prenosa broja iznosi 165 dinara bez PDV-a i plaća se operatoru kod kog se prelazi.

Pravilnik o prenosivosti broja, propisuje uslove koje treba da ispune operatori, pretplatnici i Agencija, pri čemu se odredbe ne odnose na operatore javne mobilne komunikacione mreže i nacionalne brojeve za usluge javne mobilne komunikacione mreže iz Plana numeracije.

Takođe, Pravilnik predviđa da pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog broja u periodu kraćem od šest meseci, kao i da pretplatnik od operatora primaoca broja ne može da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod prethodnog operatora.

Podnošenje zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja ujedno se smatra i zahtevom za raskid ugovora između pretplatnika i operatora davaoca broja, a ugovor se raskida u trenutku isključenja broja iz prethodne mreže.

Operator primalac broja dužan je da plati naknadu u iznosu od 1.000 dinara bez PDV-a operatoru davaocu broja po izvršenom prenosu broja, osim u slučaju kada je zahtev za prenos broja pridružen zahtevu za potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji i kada ova naknada iznosi 500 dinara.

Prema članu 17. Pravilnika, operatori ne mogu pozive prema prenetim brojevima naplaćivati više od poziva prema neprenetim brojevima u istoj telefonskoj mreži, koji se upotrebljavaju za pružanje istih telefonskih usluga.

Takođe, Ugovorom o interkonekciji operatori ne mogu određivati veće cene za pozive prema prenetim brojevima, u odnosu na pozive prema neprenetim brojevima, koji se upotrebljavaju za pružanje istih telefonskih usluga.

Možda Vam se svidi i