Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava

Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovca i koza i živinskih farm i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini.

Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati: nabavka opreme za smeštaj mlečnih krava, teladi i tovnih junadi, opreme za smeštaj krmača, odgoj prasadi i tovnih svinja, opreme za ovčarske i kozarske farme, opreme za živinarske farme, električnih ograda, opreme za mužu, opreme za hlađenje i skladištenje mleka, opreme za manipulaciju, odlaganje i distribuciju stajnjaka u slučaju zatvorenog držanja na farmama – skreperi i separatori, izrada dokumentacije (idejni i glavni projekat), izgradnja električne mreže do farme u okviru izmeštanja farmi van naselja na lokacije koje su u skladu sa urbanističkim planovima, a u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od 35.000.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva za opremanje farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene kupljene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Podsticajna sredstva za infrastrukturu za izmeštanje farmi van naseljenog mesta se utvrđuju do 70% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 1.500.000,00 dinara za tačke.

Konkurs je otvoren zaključno do 30. septembra 2014. godine, a pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju sva fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine.

Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

You May Also Like