Javni poziv: „Idi – vidi posete“

Sremska Mitrovica – Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za pružanje pomoći u vidu besplatnog autobuskog prevoza, „idi – vidi posete“ licima izbeglim i prognanim iz republike Hrvatske, a koja imaju prebivalište  na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj raspisivanja javnog poziva je realizovanje usluga besplatnog prevoza lica izbeglih i prognanih sa teritorije Republike Hrvatske radi pribavljanja osnovne dokumentacije, podnošenja zahteva za obnovu i realizacije drugih prava u zemlji porekla.

U ovoj godini biće finansirani polasci (jedan mesečno) na relaciji: Novi Sad – Sremski Karlovci – Inđija – Stara Pazova – Nova Pazova – Ruma – Batrovci – Popovača – Petrinja – Glina – Vojnić – Slunj – Korenica – Udbina – Gračac – Knin – Obrovac – Benkovac i povratak na istoj relaciji.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 31. decembra 2014. godine.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА

 

 

 

ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ

ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ

И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

 

 

 

На основу члана 3. став 6. и члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (“Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“, број 19/06), и члана 19. Статута Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима од 1. фебруара 2007. године и Правилника о условима за пружање помоћи у виду бесплатног аутобуског превоза, „Иди-види посете“ лицима избеглим и прогнаним из Републике Хрватске, а који имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине, Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ БЕСПЛАТНОГ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА, „ИДИ – ВИДИ ПОСЕТЕ“ ЛИЦИМА ИЗБЕГЛИМ И ПРОГНАНИМ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ, А КОЈA ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

                Расписује се јавни позив за превоз лица која су избегла и прогнана  са територије Републике Хрватске, са пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, која су имала статус избеглог и прогнаног лица на подручју АП Војводине у периоду до дана ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21. децембра 2006. године, без обзира на то да ли су тај статус у међувремену задржала или изгубила због прихватања држављанства Републике Србије.

 

II

                Циљ расписивања јавног позива је реализовање услуга бесплатног превоза лица избеглих и прогнаних са територије Републике Хрватске ради прибављања основне документације, подношења захтева за обнову и реализације других права у земљи порекла.

У овој години биће финансирани поласци (један месечно) на релацији: Нови Сад – Сремски Карловци – Инђија – Стара Пазова – Нова Пазова – Рума – Батровци – Поповача – Петриња – Глина – Војнић – Слуњ – Кореница – Удбина – Грачац – Книн – Обровац – Бенковац и повратак на истој релацији.

Бесплатни аутобуски превоз реализоваће се у трајању од укупно четири дана, што укључује дане поласка и повратка.

 

III

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.

 

IV

Право на превоз има један члан породице и то једанпут у току календарске године, а изузетно два члана  у оправданим случајевима, о чему одлучује Комисија, коју именује  Управни одбор Фонда.

 

V

Подносиоци пријаве на јавни позив уз пријаву подносе следећу документацију:

1. Неки од доказа да је лице из члана 1. избегло или прогнано са територије Републике Хрватске.

2. Обједињену писмену изјаву о добровољном и на сопствену одговорност одласку у „Иди – види посету“ места у Републици Хрватској, да ће о сопственом трошку боравити на територији Републике Хрватске, као и да нема довољно материјалних средстава да самостално сноси трошкове пута.

3. Фотокопију пасоша.

 

VI

Пријава на јавни позив подноси се на обрасцу који се може подићи у просторијама Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25, а могуће их је добити и поштом. Непотпуне пријаве на јавни позив неће бити разматране.

 

VII

Јавни позив остаје отворен до утрошка обезбеђених средстава, а најкасније до 31. децембра 2014. године.

За полазак који је планиран за 31.март 2014. године пријаве се примају до 27.марта 2014. године. Сваког наредног месеца пријаве се примају најкасније 4 дана пре планираног поласка.

 

 

Додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана у Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25 или на телефон

021/475 42 95.

 

You May Also Like