Sremska Mitrovica – Upis dece u Predškolsku ustanovu „Pčelica“ počinje u ponedeljak, 05. maja i trajaće do petka, 30. maja 2014. godine.

Slobodna mesta trenutno u potpunosti postoje za mlađe jaslene grupe i mlađe grupe obdaništa, dok su kapaciteti za ostale grupe delimično popunjeni pa će se preostala mesta popunjavati shodno potrebama i mogućnostima.

Upis dece u pripremni predškolski program za školsko – vaspitnu 2014/ 2015. godinu, obavezan je za decu koja su rođena od 01. marta 2008. godine do 28. februara 2009. godine.

Prilikom upisa u vrtić pravo prvenstva imaju deca iz socijalno ugroženih porodica, deca bez roditeljskog staranja, deca žrtve nasilja, deca sa posebnim potrebama, deca samohranih roditelja i deca koja su po rođenju treće ili četvrto dete u porodici.

Dokumenta koja su potrebna za upis:

1. popunjena upisnica koja se dobija u vrtiću prilikom upisa deteta
2. fotokopija izvoda iz matične konjige rođenih (i original na uvid)
3. rešenje Centra za socijalni rad ili potvrda da porodica ostvaruje neki oblik socijalne zaštite,
4. potvrda ili rešenje Centra za socijalni rad da je dete bez roditeljskog staranja i da je smešteno u hraniteljsku porodicu
5. fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih ( i original na uvid) za svu decu kao dokaz da je dete treće ili četvrto po redu rođenja u porodici ( pravo se ostvaruje po osnovu majke)
6. za decu sa posebnim potrebama mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, ili lekarska dokumentacija
7. za decu sa iz porodica gde je drugo dete teško obolelo ili sa smetnjama u psihofizičkom rastu i razvoju dostaviti mišljenje inerresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili lekarsku dokumentaciju
8. za samohrane roditelje umrlicu bračnog druga ili izvod iz matične knjige rođenih
9. za ratne vojne invalide rešenja o potvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida
10. za studente, potvrda o statusu redovnog studenta
11. potvrde o zaposlenosti roditelja

Upis dece će se vršiti od 05. do 30. maja u Centralnom objektu “Zvezdica” u Kamenjaru od 08:00 -14:00 sati svakog radnog dana, dok će Centralna upisna komisija dežurati i u objektima “Čuperak” u Laćaraku i “Lane” u Mačvanskoj Mitrovici, svakog radnog dana od 11:00 do 13.00 časova.

You may also like