Sremska Mitrovica – Budžetom Grada Sremska Mitrovica planirano je da roditelji za prvo dete dobiju pomoć od 30.000 dinara, što je duplo više nego prošle godine.

Radi se o izmeni Odluke  o pružanju finansijske podrške porodici sa decom za prvodođeno dete. Prvobitna odluka stupila je na snagu 1.1.2012.godine po kojoj je iznos roditeljskog dodatka iznosio 10.000,00 dinara. Izmenom odluke koja se primenjuje od 1.1.2013. godine iznos je uvećan i sad iznosi 30.000,00 dinara. Odnosi se na decu prvog reda rođenja koja su rođena od 1.1.2013. godine. Izmenjena Odluka objavljena je u službenom  listu grada Sremska Mitrovica broj 17 od 16.11.2012. godine.

Pravo na ostvarivanje roditeljskog dodatka imaju majke prvorođene dece sa prebivalištem na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

  1. Fotokopija izvoda iz matična knjige rođenih za dete
  2. potvrda o državljanstvu za majku
  3. Fotokopije ličnih karata oba roditelja
  4. Fotokopija zdravstvene knjižice za majku
  5. Uverenje Centra za socijalni rad da dete nije smešteno u utsnovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porordicu, da nije dato nausvojenje i da majka nije lišena roditeljskog prava nad detetom.
  6. Fotokopija kartice tekućeg računa otvorenog u bilo kojoj banci.

Zahtevi se predaju na šalteru 7 gradskog uslužnog centra,ul. Sv Dimitrija 13, svakim radnim danom od 7:30 do 14h.

 

 

You may also like