Sremska Mitrovica – Šansu na otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga imaju  svi privrednici i građani do kraja marta ove godine.Rok za prijavljivanje preduzeća za tzv. poresku amnestiju, odnosno uslovni otpis kamata, produžen do 31. marta, raniji rok je bio 31. januar 2013.godine.

Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Srbije Ivan Simić,  najavio da će početkom aprila, nakon isteka roka za sticanje prava za mirovanje duga i otpis kamata, Poreska uprava objaviti spisak najvećih poreskih dužnika, prenose agencije.

Privrednici i građani koji do 31.marta ne podnesu zahtev Poreskoj upravi za otpis duga, mogu da očekuju u aprilu početak prinudne naplate u Srbiji.

Pravo na olakšicu  mirovanja poreskog duga i otpis kamata,  do sada su stekli obveznici čiji je glavni dug 190,1 milijardi, a dospela kamata 371,1 milijardi dinara.

Ukupni poreski dug privrede i gradjana u Srbiji na kraju 2012. godine iznosio je oko 1.025 milijardi dinara, od čega je 356,9 milijardi glavnica, a 667,9 milijardi su kamate.

Od tog iznosa nenaplativo je 573,6 milijardi dinara duga jer su dužnici brisani iz registra ili su u stečaju, likvidaciji, u postupku privatizacije, a u nekim slučajevim se radi o fantomskim firmama ili peračima novca.

USLOV za poresku amnestiju, stekli su privrednici i građani sa izmirivanjem tekućih poreskih obaveza koje dospevaju u novembru i decembru 2012. godine te januaru 2013. godine, i to najkasnije do 31. januara 2013. godine. Obveznici koji su na dan 31. oktobar 2012. imli poreski dug i koji su nadalje  redovno plaćali tekuće obaveze,  stekli su pravo na otpis kamate, zamrzavanje poreskog duga kao i odloženo plaćanje glavnog poreskog duga. Svim privrednicima i građanima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.

 

 

You may also like