Sremska Mitrovica – Gradska uprava za privredu i preduzetništvo obavestila je Uniju poslodavaca Grada Sremska Mitrovica da je prihvatila  inicijativu i obrazloženje i da će Gradskom veću dostaviti predlog da se Ljubiša Atanacković predstavnik firme „Zanoni“ i član Upravnog odbora udruženja imenuje za člana Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Imenovanjem  predstavnika stiču se uslovi da kroz institucionalno uspostavljen dijaloga, lokalno udruženje poslodavaca ima mogućnost da ostvaruje mogućnost da predstavlja i zastupa članstvo jer su njegovi predstavnici imenovani a time i omogućeni da ravnopravno sa drugim društvenim akterima učestvuju u ovom telu koje treba da se bavi jednim od najvažnijih pitanja za svaku firmu i društvo u celini.

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica dostaviće Savetu za zapošljavanje više predloga koji treba da omoguće njegov efikasniji rad.

Sem inicijativa koje treba da omoguće usavršavanje rada Saveta i osposobljenost za privlačenje što više sredstava iz pretpristupnih fondova, kada ona budu dostupna,težište naših inicijativa biće na obrazovanju i edukacijama zasnovanih na dobrim procenama tržišta rada i dobijanju potrebnih veština za one obrazovne profile koji imaju šansu da dođu do posla kao i na kreiranju mera za podsticaj zapošljavanja kroz razvoj preduzetništva a posebno na hitnoj promeni sistema školske prakse kako bi se mladi , koji treba da predstavljaju prioritetnu grupu obzirom na stopu njihove nezaposlenosti, pripremili za tržište rada još u toku obrazovanja.

Link: Inicijativa za izmene i dopune Sporazuma o osnivanju, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta Opštine Sremska Mitrovica

 

JEDAN-GLAS sajt

You may also like