Sremska Mitrovica – Tržište rada u Sremu tokom 2012 godine karakterisale su dve uzročno posledične, negativne pojave. Pad broja zaposlenih i rast broja nezaposlenih lica na evidenciji NSZ.

Prosečni broj zaposlenih u Sremu tokom 2011. godine sa 58.348, u prošloj godini opao je za 1% i u 2012. iznosio je 57.850.

U gradu Sremska Mitrovica zabeležen je značajan porast broja zaposlenih, sa 15.230 u 2011 godini na 16.242 (+ 1.012) u 2012 godini ili za 6,5 %. Neznatan rast zaposlenih zabeležen je i u opštini Irig i Stara Pazova, dok ostale opštine imaju smanjenje broja zaposlenih.

Ovo stanje u zaposlenosti, pratila je pojava povećanja broja nezaposlenih lica na evidenciji NSZ, tako da je na dan 31.12.2012., njihov broj iznosio 28.953 odnosno za 2% više nego u istom periodu 2011 godine.

Pad broja nezaposlenih lica evidentiran je samo u gradu Sremska Mitrovica i opštini Inđija.

Ovo stanje se odrazilo i na povećanje ukupne, administrativne, stope nezaposlenosti koja je najveća u Irigu – 51,62 i Rumi – 37,81, a najniža u Staroj Pazovi – 24,83 i Pećincima – 26,36.

Opšte karakteristike tržišta rada u Sremu su, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica, kao i neusklađenosti ponude i tražnje.

Od ukupnog  broja nezaposlenih na evidenciji Filijale NSZ, starijih od 50 godina je 27,5 % isti procenat je i nezaposlenih mladih osoba, do 30 godina starosti.

Posebno je nepovoljna činjenica, koja dodatno otežava mogućnost zapošljavanja ovih lica, da u grupi starijih od 50 godina, kojih je na evidenciji 7.950, njih 47% ne poseduje nikakvu kvalifikaciju.

Alarmantan je i podatak, da u grupi nezaposlenih lica do 30 godina starosti, kojih je na evidenciji 7.780, 21 % takođe nema nikakve kvalifikacije.

Ove dve podgrupe nekvalifikovanih, koje u strukturi nezaposlenih lica čine 18,5%, predstavljaju najteže zapošljive osobe.

Nepovoljna kvalifikaciona struktura nezaposlenih, koju karakteriše veliki broj lica u zanimanjima za kojima se iskazuje vrlo malo potreba poslodavaca, dodatno otežava mogućnost zapošljavanja.

Među suficitarnim zanimanjima, teško zapošljivim, ističu se prodavci kojih je na evidenciji 1.372, frizeri 640, automehaničari 680, dipl. ekonomisti i menadžeri 341, vaspitači 212, itd.

U zanimanjima za koje se iskazuje veći interes poslodavaca i trenutno i u perspektivi, ponuda je daleko siromašnija. Lekara specijalista nema, kao ni farmaceuta,  mašinskih ing. je 17, ing. elektrotehnike 22, ing. građevine 6, zavarivača 6, tesara 28, itd.

 

Realizacija mera aktivne politike tržišta rada

 

U toku 2012 godine sa evidencije NSZ Filijale u Sremskoj Mitrovici zaposleno je 6.713 građana, dok se na evidenciju nezaposlenih iste godine prijavilo 19.300 novih, nezaposlenih lica.

Novom zapošljavanju u toku godine veliki doprinos dale su aktivne mere politike tržišta rada, sprovođene od strane NSZ, APV i Lokalnih samouprava.

Tako su, kroz finansijsku podršku zapošljavanju od strane NSZ, APV i sufinansiranjem programa loklanih akcionih planova, 862 nezaposlena lica tokom 2012 godine zasnovala su radni odnos kod poslodavaca, a 89 mladih je obavilo stručnu praksu.

Koristeći subvencije za samozapošljavanje 93 nezaposlena građanina pokrenula su svoje poslovanje.

Subvencijama poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta zaposleno je 463 građanina, kod 106 poslodavac.

Finansiranjem obuka koje su organizovali poslodavci, zaposleno je 81 lice.

Na javnim radovima tokom 2012 godine bilo je angažovano 225 teže zapošljivih lica i osoba sa invaliditetom.

NSZ prati realizaciju programa samozapošljavanja i novog zapošljavanja u dvogodišnjem periodu, od dodele subvencije.

Vrlo visok procenat realizacije ovih programa iz 2010 godine, koji za samozapošljavanje iznosi 91,93%, a za novo zapošljavanje 78,86, govori o visokoj društvenoj odgovornosti službe, kao i dobroj pripremljenosti i motivisanosti nezaposlenih, korisnika subvencije za samozapošljavanje i poslodavaca pri otvaranju novih radnih mesta.

Veliki doprinos zapošljavanju, i stručnom osposobljavanju mladih, dale su i sve opštine u Sremu kroz realizaciju svojih mera aktivne politike zapošljavanja, udružujući sredstva sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, rad i zapošljavanje.

Kroz programe samozapošljavanja, javnih radova i pripravnika koje su finansirali, zaposleno je još 385 građana Srema, a 107 mladih prošlo je kroz program stručne prakse, bez zasnivanja radnog odnosa.

Finansijskom podrškom svih nivoa vlasti, Republičke, Pokrajinske i Lokalne, tokom 2012. godine u Sremu je zaposleno ukupno 1.247 građana, a 196 mladih je kroz stručnu praksu steklo uslov za polaganje državnog, stručnog i pravosudnog ispita.

Od ukupno 6.713 zaposlenih sa evidencije NSZ, tokom 2012 godine putem finansijske podrške zaposleno je 1.247 ili 18,5% odnosno svaki 5 zaposleni.

Rezultat vredan pažnje i poštovanja za ovaj stepen odgovornosti za rešavanje jednog od najvećih društvenih problema.

I ove godine sve opštine Srema izdvojile su za programe zapošljavanja ukupno 67 miliona a prednjače Ruma sa 30.000.000 i Sremska Mitrovica sa 10.000.000.

 

 

Možda Vam se svidi i