Srbija/ Sremska Mitrovica – Sloboda izražavanja – u delu Pritisci i pretnje obrađena su dva slučaja: prvi govori o tome kako gradonačelnik Leskovca razume obavezu lokalnih samouprava da se staraju i obezbeđuju uslove za javno informisanje od lokalnog značaja, a drugi govori o mogućim pritiscima na medije („Kurir” i „Akter”) od strane vrha srpske policije i o diskriminaciji štampanih medija („Kurur” i „Blic”) na press konferenciji direktora policije, koja predstavlja zakonom zabranjeni uticaj podesan da omete medije u obavljanju posla; u delu Sudski postupci obrađena su dva postupka – postupak za naknadu štete po tužbi Todora Bukinca – vlasnika ergele ,,Bukinac” protiv većeg broja medija i njihovih urednika, odnosno presuda Višeg suda u Novom Sadu u tom postupku, kojom je odbijen zahtev tužioca u celosti a koja potvrđuje da i novinari imaju pravo na grešku i da ne mora svaka greška da bude osnov za naknadu štete; postupak koji se vodi po krivičnoj prijavi koju su zbog ugrožavanja bezbednosti podneli direktor i urednik „Naših novina” – Vuk Vučurević i Antonije Kovačević protiv narodnog poslanika Vladimira Cvijana – ovaj postupak je važan jer je u pitanju nezabeleženi način ometanja novinara i redakcija u vršenju posla;
•    Implementacija postojećih zakona – Zakon o javnom informisanju: povodom dešavanja na medijskoj sceni u Zaječaru, analizirana je primena zakonskih odredaba koje nalažu nediskriminatorski tretman medija od strane državnih organa i organa lokalne samouprave; povodom odluke Saveta RRA da odbije prigovore koje su podnela oba podnosioca prijave na konkurs za emitovanje TV programa sa nacionalnim pokrivanjem, analizirana je primena Zakona o radiodifuzij i Strategije razvoja radiodifuzije iz 2005. godine;
•    Usvajanje novih zakona – analizirano je rešenje Nacrta zakona o javnim medijskim servisima o budžetskom finansiranju javnih servisa;
•    Rad nadležnih organa – analiziran je rad regulatornih tela – odluka Saveta RRA da odbije kао nеоsnоvаnu prеdstаvku kompanije „Ringier Axel Springer”, izdavača dnevnog lista „Blic”, podnetu u vеzi sа sаdržајеm programa ТV Pink; aktivnosti RATEL-a u vezi sa kontrolom kоrišćеnja rаdiоfrеkvеnciјskоg spеktrа u cеntrаlnоm dеlu Srbiје; rad Komisije za žalbe Saveta za štampu, a posebno odluke Komisije u dva slučaja  – „Ringier Axel Springer” prоtiv dnеvnоg listа „Infоrmеr” i Аnа Rаdmilоvić prоtiv „Nоvе srpskе pоlitičkе misli”. Autori analiziraju i rad državnih organa  – Ministarstva kulture i informisanja, u vezi sa prvobitno objavljenim Nacrtom zakona o javnim servisima na sajtu Ministarstva, kao i rad Komisije za istraživanje ubistava novinara;
•    Proces digitalizacije – Autori se bave izostankom očekivanog usvajanja novog Plana raspodele radiofrekvencija, potrebom utvrđivanja jasnih kriterijuma za produženje dozvola koje ističu idućeg avgusta, kao i važnošću usvajanja nove Strategije razvoja radiodifuzije;
•    Proces privatizacije medija – autori konstatuju da u ovoj oblasti nije bilo pomaka u septembru;
•    U Zaključku Izveštaja autori ocenjuju šta je i kako obeležilo medijsku scenu Srbije u septembru 2013.

ČETRDESET   OSMI   MONITORING   IZVEŠTAJ   uradio   je   stručni   tim   Pravne   službe   ANEM-a,   advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, OVDE

 

You may also like