Sremska Mitrovica – Na 17. sednici Skupština grada Sremska Mitrovica donela je odluku o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć deci i omladini oboleloj od teških bolesti na teritoriji Mitrovice. Program zdravstvene zaštite odnosi se na obolele do 26 godina starosti kojima je potrebna pomoć u nabavci lekova, pomagala i plaćanja troškova lečenja.

Gradskoj upravi za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine obraćao se veliki broj građana sa molbom za finansijsku pomoć u nabavci lekova ili plaćanju troškova lečenja od teških bolesti čije se lečenje ne sprovodi na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije. Budući da se broj ovakvih zahteva povećao, ukazala se potreba za osnivanjem Fonda o čijim korsnima će kompetentno odlučivati lekarska komisija.

Fond će se osnovati kao poseban evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora kako bi se odvojeno vodili pojedini budžetski prihodi i rashodi radi finansijske pomoći u lečenju obolelih od teških bolesti koje ih vitalno ugrožavaju, od urođenih mana i teških horoničnih stanja čije se lečenje sprovodi na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije ili se iz njega delimično sprovodi.

O korisnicima sredstava Fonda odlučivaće posebna komisija sastavljena od dva pedijatra i jednog lekara specijaliste opšte medicine. Komisiju imenuje gradonačelnik, a članovi će za svoj rad primati odgovarajuću nadoknadu koja će biti regulisana posebnim zaključkom gradonačelnika. Rad komisije biće uređen pravilnkom donetim od stane Gradskog veća, a stručne i administativne poslove za potrebe Fonda obavljaće nadležna Gradska uprava.

Fond će se fininasirati iz namenskih prihoda budžeta – 80% od prihoda na osnovu komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa, iz donacija preko SMS poruke i slično, delom sredstava oportuniteta po odluci tužilaštva i drugih javnih prihoda.

Preuzimanje obaveza i plaćanje na teret Fonda vršiće se do nivoa prikupljenih sredstava, a po ukidanju Fonda njegovim pravima i obavezama uključujući i preostala sredstva upravljaće Gradsko veće grada Sremska Mitrovica.

You may also like