Bezbedno kupanje na Savi

Sremska Mitrovica – Re­zul­ta­ti ana­li­za Zavoda za jav­no zdra­vlje Sremska Mitrovica potvr­dili su da je savska vo­da pre­po­ruč­lji­va za ku­pa­nje.

U izveštaju Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije“ Sremska Mitrovica, piše da su uzeti uzorci vode 12. jula, na delovima: Reka Sava -Gradska plaža Mala plaža, reka Sava – Gradska plaža početak plaže, reka Sava – Gradska plaža sredina plaže i reka Sava – Gradska plaža kraj plaže, nakon ispitivanja koju su završenu 17. jula pokazala ga savska voda na navedenim lokalitetima  ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Zavod za javno zdravlje ispitivanje vrši uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Iz JKP «Komunalije» u svom izveštaju navode i preporuke za građane za zdravstveno bezbedno kupanje tokom letnje sezone.

Izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2 do 3 dana i zabraniti pristup domaćim životinjama.

Građanu u u toku boravka na plaži moraju se pridržavati pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

 

 

 

You May Also Like