Sremska Mitrovica – Agencija za privatizaciju je u utorak, 18. septembra, donela odluku da se Ugovor o prodaji društvenog kapitala preduzeća „Putevi SM“,  i kupca, preduzeća „Sremski putevi“ d.o.o., raskine.

Na osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije koji je potpisan 30. decembra 2008. godine i Aneksa ugovora koji je potpisan 02. februara 2010. godine, kupac 70% kapitala preduzeća „Putevi SM“, je preduzeće „Sremski putevi“ d.o.o.

Potpisivanjem Ugovora kupac je preuzelo tačno utvrđene obaveze čije neispunjenje može dovesti do raskida Ugovora.

Kupac se takođe obavezao da će, u periodu od dve godine od dana zaključenja Ugovora, obezbediti kontinuitet poslovanja „Puteva SM“ u pretežnoj delatnosti za koju je ovo preduzeće registrovana na dan održavanja aukcije.

„Sremski putevi“ d.o.o. su se takođe obavezali da će izvršiti sve obaveze iz Socijalnog programa koji će se primenjivati u „Putevima SM“ nakon zaključenja Ugovora.

Imajući u vidu da je kontrolama izvršenja ugovornih obaveza i uvidom u finansijsku i drugu raspoloživu dokumentaciju, utvrđeno da „Sremski putevi“ d.o.o. nisu izvršili navedene ugovorne obaveze, Agencija za privatizaciju donela je odluku o raskidanju ugovora o prodaji preduzeća „Putevi SM“.

 

You may also like