Produžen rok važenja ličnih karti

Sremska Mitrovica – Izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije i koji je stupio na snagu 04.06.2011. godine, lične karte na starom, papirnom obrascu važe do navedenog roka u ličnoj karti, a maksimalno do 31.12.2016. godine.

Biometrijske lične karte izdavaće se sa rokom važenja od 10 godina.

Na zahtev državljna Republike Srbije starijih od 65 godina, može se izdati trajna biometrijska lična karta, bez čipa.

Za maloletna lica do 18 godina, zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja ili zakonskog staratelja.

Maloletna lica do 16 godina mogu dobiti ličnu kartu bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog centra za socijalni rad da je izdavanje lične karte u interesu maloletnog lica.

You May Also Like