Sremska Mitrovica – Nedoumice oko određivanja vrednosti imovine, muče mnoge građane, nije im jasno ko će i kako određivati vrednost njihove imovine.
Na osnovu poreske prijave građana vrednovaće se starost, kvadratura, opremljenost i lokacija nekretnine.
Vrednost poslovnog prostora neće procenjivati poreznici. Pravna lica će plaćati porez na knjigovodstvenu vrednost imovine. Posebna poreska prijava postoji za garažu ili vikendicu, a formula za obračun vrednosti je ista kao i za stambeni prostor.
Praktično, vrednost nekretnine zavisi od kvadrature i starosti objekta, cene po kvadratu, broja bodova zavisno od njegove opremljenosti, i na kraju zone u kojoj se nekretnina nalazi. Sve to plus amortizacija i poreski kredit utiče na konačnu visinu poreza.
Kod kvaliteta objekta se boduje opremljenost stana, tačnije od čega je kuća građena, kakva je stolarija, kako se grejete, imate li fasadu, od čega je objekat napravljen. Postoje i tri opcije kod podova. Sve se to navodi u poreskoj prijavi, a svaka promena se mora prijaviti najduže deset dana od njenog nastanka. Procena vrednosti se radi jednom godišnje, osim za zemljište.
Primera radi, srednje opremljeni objekat ima 500 bodova. To se deli sa 695 (koliki je maksimalan broj bodova za najkvalitetnije objekte), pa se tako dobijeni koeficijent množi sa brojem kvadrata, cenom po kvadratu i koeficijentom zone. Od tako dobijenog iznosa se umanjuje amortizacija, koja je po novom zakonu od 0,8 odsto godišnje do maksimalno 40 procenata .
Iznos dobijen ovom jednačinom predstavlja poresku osnovicu koja se potom množi sa poreskom stopom. Ona po novom zakonu iznosi 0,4 odsto, ako lokalne skupštine gradova i opština ne propišu dugačije.

You may also like