Novi Sad – Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doza jonizirajućeg i nejonizujućeg zračenja Univerziteta u Novom Sadu, je 27. marta 2011. godine u uzorcima aerosola sa lokaliteta na teritoriji Vojvodine detektovala prisustvo u tragovima, radionuklida joda 131. Koncentracija I-131 po kubnom metru vazduha nije se praktično promenila u odnosu na ranije vrednosti, i iznosi je šest puta 10 na -4 bekerela (6×10-4 Bg/m3) a utvrđeni nivo radioaktivnosti je izrazito malog intenziteta, te je sasvim izvesno da ne ugrožava zdravlje stanovništva.
U ispitanim uzorcima španata, zelene salate i mleka sa teritorije Vojvodine, nije konstatovano prisustvo radioaktivnosti kao posledice skorašnjeg nuklearnog akcidenta.

You may also like