Završena javna nabavka za izgradnju električnih vodova

Sremska Mitrovica – Javno preduzeće, direkcija za izgradnju Grada, objavila je obaveštenje da je u otvorenom postupku, za javnu nabavku radova – Izgradnja električnih vodova – NN mreže i javne rasvete – prolazi, zaključen Ugovor sa grupom ponuđača „ELIT“ DOO Ruma, PTC „Detelina“ lokal br.10 i ZR „KRTICA“ Ruma, čija je ponuda bila ispravna, odgovarajuća i najpovoljnija.

ElektricniVodovi456v

Na osnovu člana 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ br.124/2012) i Odluke Nadzornog odbora Naručioca broj 2046/5 od 11.09.2014.g.

You May Also Like