Nacionalna kampanja “DA se upoZNAMO”

Beograd, 18. septembar 2018. godine – Na koji način građani mogu da učestvuju u izradi lokalnog budžeta? Kako mogu da predlože za koje namene će se budžet trošiti? Mogu li da pomognu u donošenju odluka o tome šta u njihovoj opštini ili gradu treba da se finansira iz lokalnog budžeta, šta je prioritet za obnovu ili izgradnju? Odgovore na ova i slična pitanja koja se odnose na veću transparentnost javnih finansija na lokalnom nivou, dali su juče predstavnici Državne revizorske institucije, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Beogradskog fonda za političku izuzetnost, opštine Ruma i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Oni su se okupili na predstavljanju nacionalne promotivne kampanje ”DA se upoZNAMO” koju sprovodi UNDP uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru projekta pod nazivom “Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama”.

U jednom delu projekta, koji se sprovodi od 2016. godine, učestvovalo je 15 lokalnih samouprava, kako bi se poboljšala njihova saradnja sa organizacijama civilnog društva, a samim tim sa građanima i medijima. Stanovnici ovih opština i gradova sada su bolje informisani o svojim pravima i mogućnostima da utiču na to kako će se lokalni budžet trošiti.

”Kao rezultat poboljšane saradnje, obnovljeni su dečji parkovi, biciklističke staze, izdvojena su sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom, kao i prihvatilišta za žrtve nasilja“, istakla je Vera Kovačević, menadžerka projekta i dodala: ”Pored toga, izdvojena su veća budžetska sredstva za razvoj lokalne putne infrastrukture i finansiranje sportskih klubova u mesnim zajednicama”.

Kroz medijsku kampanju ”DA se upoZNAMO” biće istaknuti primeri dobre prakse iz lokalnih samouprava koje su učesnice projekta. Kampanja ima za cilj da informiše građane na koji način mogu da pomognu svojim predlozima u planiranju i raspodeli gradskog budžeta.

Na jučerašnjoj konferenciji istaknuto je da je za veće učešće građana i transparentnije upravljanje lokalnim finansijama veoma važno postojanje adekvatnog zakonodavnog okvira. Zakon o lokalnoj samoupravi izmenjen je i dopunjen, i obavezuje lokalne vlasti da do kraja 2018. godine direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave. S obzirom da Zakon propisuje obavezno sprovođenje javnih rasprava pre donošenja ključnih dokumenata od javnog značaja.

Pored toga, novi Zakon o planskom sistemu, koji stupa na snagu u oktobru 2018. godine predviđa obavezu sprovođenja konsultacija u svim fazama izrade dokumenta javnih politika, kao i daje smernice za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi, što doprinosi odgovornijem i transparentnijem upravljanju javnim finansijama.

You May Also Like