Sremska Mitrovica – Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu u sredu, 4. aprila raspisala je КONКURS za dodelu sredstava nevladinim organizacijama odnosno udruženjima građana, sindikalnim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama – udruženima sa područja grada Sremska Mitrovica, u cilju razvoja i afirmacije svih vidova društvenog aktivizma.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su: 5.590.000,00. dinara

Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sva Udruženja čije je sedište i koja registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koja su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju programa kojim konkurišu, koja su namenski utrošile i narativnim i finansijskim izveštajima u celosti opravdale sredstva dobijena iz budžeta grada po ranijim konkursima i koja planiraju realizaciju svojih programa tokom 2018. godine.

Кriterijumi za procenu i vrednovanje podnetih predloga programa udruženja su:

Кriterijumi za procenu i vrednovanje podnetih predloga programa udruženja su:

1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost – maksimalno 30 bodova;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – maksimalno 15 bodova;
3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, budžeta teritorijalne autonomije, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa – maksimalno 25 bodova;
4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze – maksimalno 30 bodova.

Pored napred navedenih kriterijuma prednost u prilikom dodele sredstava imaće udruženja koje zadovoljavaju sledeće programske kriterijume:
– ostvaruju konkretne programe iz oblasti društvenog aktivizma i ostalih oblasti,
– kroz svoje programe doprinose opštem razvoju lokalne zajednice naročito razvoju seoskih područja,
– jačaju kapacitete nevladinog sektora u oblasti međunacionalnih odnosa,
– jačaju masovnost, mobilnost i informisanje,
– svojim programima podstiču volonterizam u široj društvenoj zajednici,
– podstiču uključivanje mladih u proces izgradnje civilnog društva,
– podstiču uključivanje populacije sa posebnim potrebama odnosno osobe sa invaliditetom i socijalno ugrožene grupe, u sve vidove društvenog života,
– organizuju odnosno učestvuju u obeležavanju nekog značajnijeg jubileja ili manifestacije udruženja,
– stvaraju uslove za raznovrsnu ponudu bavljenja aktivnostima u slobodno vreme (hobi), i
– uključuju veći broj zainteresovanih građana u razne aktivnosti civilnog društva.

Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom Кonkursu imaju i udruženja i sindikalne organizacije – za organizovanje jubileja i sličnih manifestacija.

Udruženja, sindikalne organizacije i ostale neprofitne institucije mogu da koriste dotacije i za učešće u obeležavanju jubileja i sličnih manifestacija, koje organizuju druga udruženja građana.

UZ PRIJAVU NA PREDVIĐENOM OBRASCU ZA UČEŠĆE NA КONКURSU PODNOSI SE:

1. Predlog projekta sa konkretnim programom, vremenom realizacije i razrađenim budžetom;
2. Potvrda o PIB-u, broj računa udruženja otvoren kod Uprave za trezor – ukoliko ima otvoren račun kod uprave za trezor odnosno kopija kartona deponovanih potpisa;
3. Program rada i finansijski plan za 2018. godinu u pisanoj formi;
4. Poziv za učešće na jubileju ili manifestaciji (takmičenje ili sajam);
5. Program održavanja jubileja ili manifestacije, ukoliko je u pitanju jubilej ili manifestacija koju organizuje udruženje i
6. Dokaz o uplati gradske administrativne takse.

Predlog programa udruženja mora da sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu:
Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu,
Ul. Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „КONКURSI – Dotacije udruženjima građana i ostalim neprofitnim institucijama“, NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA PRIJAVA“.

Кonkurs traje 30 dana računajući od dana objavljivanja u lokalnoj štampi i na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica odnosno do 04.05.2018. godine.

Više informacija na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i