Slobodna radna mesta u sremskomitrovačkoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

1. Medicinska sestra – tehničar, transfuzista – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – sektor zajedničkih medicinskh poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera ili laboratorijskog smera, sa ili bez položenog Programa specijalističkog obrazovanja obrazovnog profila medicinska sestra – tehničar za rad u Službi za snabdevanje krvi i krvnim derivatma.

2. Ginekološko akušerska sestra Odeljenja akušerstva sa porošajnom salom – Služba ginekologije u akušerstva – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodijskog odsustva i odsustva radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra – tehničar – Služba pedijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola pedijatrijskog smera sa položenim stručnim ispitom.

4. Spremačica – Služba za specijalističko konsultativne preglede, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac – 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti.

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:

– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom,
– overen fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom – stručnom ispitu,
– Overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti,
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom.

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 25. jula na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

You may also like