Objavljen novi konkurs za kupovinu seoskih kuća, evo koji su uslovi

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2023. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju su pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Neki od uslova koje podnosioci prijave na konkurs moraju da ispunjavaju su da su punoletni državljani Srbije, da nemaju navršenih 45 godina života, nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno nije
samohrani roditelj.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom.
Jedinica lokalne samouprave izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se podnosioci prijave opredele.

Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave: pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:

 1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
 2. Da su državljani Republike Srbije;
 3. Da su punoletni;
 4. Da na teritoriji Republike Srbije, do dana raspisivanja konkursa, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje tri godine;
 5. Da nemaju navršenih 45 godina života;
 6. Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;
 7. Da su podnosioci prijave u braku, trajnijoj vanbračnoj zajednici, da je podnosilac prijave samohrani roditelj ili pojedinac;
 8. Da nisu upisanu u nadležnoj službi katastra nepokretnosti odnosno da nisu vanknjižni vlasnici/suvlasnici nepokretnosti na
  teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta;
 9. Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nisu stekli nepokretnosti u
  prethodnih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta;
 10. Podnosioci prijave koji poseduju poljoprivredno zemljište u svojini/susvojini mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava
  za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi u nekom od naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj poseduju
  poljoprivredno zemljište, odnosno njoj susednoj jedinici lokalne samouprave;
 11. Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije;
 12. Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak;
 13. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom,
  kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
 14. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i
  adaptaciju nepokretnosti);
  Oba supružnika ili oba vanbračna partnera koji su podnosioci prijave, moraju da ispune sve propisane uslove za učešće na javnom
  konkursu.
  Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
 15. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
 16. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
 17. Da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola,
  stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima;
 18. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;
 19. Da je seoska kuća sa okućnicom, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i seoska kuća ili na
  susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja;
 20. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu
  nepokretnosti;
 21. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.
  Program i obrazac prijave na Konkurs se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs OVDE

Možda Vam se svidi i