U januaru i februaru rođeno 611 više beba nego u istom periodu prošle godine

Od strane Ozon
0 komentar

Iako gra­fi­ko­ni i da­lje be­le­že dra­ma­ti­čan po­rast bro­ja pre­mi­nu­lih, iz Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku sti­žu i op­ti­mi­stič­ne ve­sti – u pr­va dva me­se­ca ove go­di­ne ro­đe­no je 611 vi­še be­ba ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Re­gi­on Šu­ma­di­je i za­pad­ne Sr­bi­je prednjači, u kom je to­kom pr­va dva me­se­ca ro­đe­no sko­ro de­set od­sto vi­še be­ba ne­go u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne, a po­tom i u pre­sto­ni­cu, u ko­joj je u ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih upi­sa­no de­vet od­sto vi­še be­ba ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne.

I Voj­vo­di­na ove go­di­ne be­le­ži po­rast no­vo­ro­đe­nih be­ba od če­ti­ri od­sto u od­no­su na pr­va dva me­se­ca 2021. go­di­ne – sa­mo je u re­gi­o­nu Ju­žne i is­toč­ne Sr­bi­je ro­đe­no 1,4 od­sto de­ce vi­še ne­go u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne.

Po­da­ci o umr­li­ma i da­lje su su­mor­ni. Broj­ke, na­i­me, sve­do­če da je u ja­nu­a­ru i fe­bru­a­ru broj umr­lih bio sko­ro dva i po pu­ta ve­ći od bro­ja ro­đe­nih, s ob­zi­rom na to da je u ma­tič­ne knji­ge umr­lih ube­le­že­no 24.486 oso­ba, dok je u ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih za­ve­de­no sve­ga 9.596 be­ba.

U svim re­gi­o­ni­ma Sr­bi­je be­le­ži se po­rast bro­ja umr­lih, a naj­dra­ma­tič­ni­ja si­tu­a­ci­ja je u re­gi­o­nu Ju­žne i is­toč­ne Sr­bi­je, u kom je broj pre­mi­nu­lih ve­ći sko­ro za tre­ći­nu u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. U Voj­vo­di­ni, Šu­ma­di­ji i za­pad­noj Sr­bi­ji broj pre­mi­nu­lih ve­ći je za pe­ti­nu, dok se u re­gi­o­nu Be­o­gra­da be­le­ži po­ve­ća­nje bro­ja umr­lih od dva­de­set od­sto.

Iako je broj umr­lih od ko­vi­da dis­kret­no po­čeo da opa­da u po­sled­njoj ne­de­lji fe­bru­a­ra i pr­voj ne­de­lji mar­ta, sta­ti­sti­ka sve­do­či da je u ja­nu­a­ru umr­lo 915 oso­ba, pro­šlog me­se­ca umr­lo je čak 1.612 lju­di, dok je u pr­vih 27 da­na mar­ta od po­sle­di­ca ko­vi­da pre­mi­nu­lo 517 oso­ba.

Možda Vam se svidi i