Rok za doregistraciju u Registar ponuđača ističe 1. jula – Evo šta je sve od dokumenata potrebno

Svi članovi Registra moraće da izvrše dopunu dokumentacije u Registru do 1. jula ove godine, kako bi ostali učlanjeni i mogli nesmetano da učestvuju na tenderima.

Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre (APR) ukoliko niste izvršili doregistraciju, Institut za javne nabavke, navodi šta je sve potrebno za preduzetnike i pravna lica.

Za preduzetnike

Uz zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje, preduzetnici dostavljaju:

– Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, za domaća fizička lica, kojim se potvrđuje da fizičko lice registrovano kao preduzetnik nije osuđivano, se dostavlja samo ako se lice nalazi u kaznenoj evidenciji, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se ne nalazi registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.

– Za strana fizička lica, tj. strane državljane – stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku,

– Za strana fizička lica – stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin. Ukoliko se u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom.

Pravna lica će, uz pomenuti zahtev dostaviti:

– Potvrdu nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika, kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje, krivično delo prevare, neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, zloupotrebe službenog položaja, trgovina uticajem, k davanje mita, krivično delo trgovine ljudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

– Potvrdu nadležnog Višeg sudana čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili preduzetnika kojom se potvrđuje da ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1,5 miliona dinara, krivično delo trgovine ljudima, zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita.

– Potvrdu Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kraljevu za suzbijanje korupcije, tačnije potvrdu onog suda na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog subjekta, kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela: krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, davanje mita u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama, prevare u obavljanju privredne delatnosti, zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično delo pranja novca,

– Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, za domaća fizička lica, kojim se potvrđuje da fizičko lice nije osuđivano, se dostavlja samo ako se lice nalazi u kaznenoj evidenciji, da bi registrator mogao da utvrdi za koje krivično delo je osuđivan. U suprotnom činjenicu da se ne nalazi registrator može da utvrdi po službenoj dužnosti.

– Za strana fizička lica – stranac koji ima odobren boravak u Republici Srbiji, može podneti zahtev Policijskoj upravi prema teritoriji odobrenog boravka, Odeljenju za analitiku.

– Za strana fizička lica – stranac koji nema odobren privremeni boravak i nikad nije boravio u Republici Srbiji, traženi uslov dokazuje dostavljanjem akta o neosuđivanosti koji je izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin, a ako se to u toj državi ne izdaju predmetni dokazi može se priložiti pisana izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overena pred javnim beležnikom.

Registar već poseduje podatke koji su podložni proverama, o tome da se lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji, tako da će lica dostavljati uverenje iz MUP-a, samo ukoliko se nalaze u evidenciji povodom drugih krivičnih dela, a ne onih koja su pobrojana i obuhvaćena pravilima za upis u Registar.

Ukoliko se ne nalaze u evidenciji povodom drugih dela, ponuđači ne moraju da dostave uverenje MUP-a, a Registar će po službenoj dužnosti izvršiti proveru.

Autor: ekapija.com

Pročitajte još