Fond PIO pokrenuo portal e-Šalter

Od strane Ozon
0 komentar

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je građanima da elektronskim putem, preko web portala e-Šalter RFPIO, podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahteve za izdavanje uverenja, odnosno potvrda, kao i dokaza koji se uz zahtev prilažu, navedeno je na sajtu Fonda.

Putem ovog portala korisniku je omogućeno da preuzme željeni obrazac zahteva, koji se nalazi na sajtu Fonda PIO, da ga elektronski popuni pomoću programa Adobe Acrobat Reader i da ga pošalje nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda PIO, zajedno sa skeniranim prilozima dokaza. Takođe, korisnik će biti u mogućnosti i da se informiše u kojoj se fazi trenutno nalazi postupak odlučivanja po podnetom elektronskom zahtevu.

Preduslov za korišćenje web portala e-Šalter Fonda PIO je da podnosilac zahteva na svom računaru ili mobilnom telefonu ima pristup internetu i instaliran program Adobe Acrobat Reader.

You may also like