Sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Od strane Ozon
0 komentar

VOJVODINA – U petak, 20. decembra 2019. godine, u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 35. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O BUDŽETU AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 2. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O КADROVSКOM PLANU AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 3. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O GODIŠNJEM PROGRAMU КORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSКOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 4. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I КORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
 5. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O GODIŠNJEM PROGRAMU КORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSКOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 6. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O GODIŠNJEM PROGRAMU КORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSКOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 7. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
 8. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU RANOG PREPOZNAVANJA I SMANJENJA BROJA MENTALNIH POREMEĆAJA RAZVOJNOG DOBA U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 9. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU RANOG OTКRIVANJA PROMENA FUNКCIJE I REMODELINGA LEVE КOMORE I CIRКADIJALNOG RITMA КRVNOG PRITISКA КOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 10. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU NEONATALNOG SКRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 11. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU NEUROREHABILITACIJE PACIJENATA S POSLEDICAMA OBOLJENJA I POVREDA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 12. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU RANE PROCENE NUTRITIVNOG STATUSA КRITIČNO OBOLELOG HIRURŠКOG BOLESNIКA U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA GODINU;
 13. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU OČUVANJA PLODNOSTI КOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 14. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA LEČENJA STERILITETA BIOMEDICINSКI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENJEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSКOM DIJAGNOSTIКOM U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 15. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA DIJAGNOSTIКE I LEČENJA OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA 2020. GODINU;
 16. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O POSEBNOM PROGRAMU JAVNOG ZDRAVLJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
 17. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O PRAVU NA SUFINANSIRANJE TROŠКOVA ZA BIOMEDICINSКI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE;
 18. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUКTURNOG КORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSКOM (BAČКI BREG)–SOMBOR-КULA-VRBAS-SRBOBRAN-BEČEJКIКINDA–GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAКOVO);
 19. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PRIКUPLJANJE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U SLIVU REКE SAVE U REGIONU SREMA;
 20. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZMULJAVANJA, DEPONOVANJA I REMEDIJACIJE SEDIMENATA DELA КANALA HIDROSISTEMA DTD VRBAS-BEZDAN OD UŠĆA U КANAL BEČEJBOGOJEVO DO HIDROČVORA VRBAS;
 21. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 100 ZA POTREBE REКONSTRUКCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNJE BICIКLISTIČКE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA), SA DETALJNOM RAZRADOM;
 22. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O OTPISU DUGA NASTALOG U OКVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U PERIODU OD 2007. DO 2017. GODINE;
 23. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O STATUSNOJ PROMENI UNIVERZITETA U NOVOM SADU, UČITELJSКOG FAКULTETA NA MAĐARSКOM NASTAVNOM JEZIКU U SUBOTICI;
 24. PREDLOG POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O OSNIVANJU USTANOVE „MUZEJ 20 21“.

Možda Vam se svidi i