Novi pokrajinski konkursi za poljoprivrednike

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je nekoliko novih konkursa za dodelu sredstava poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji AP Vojvodine.

– КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠКU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne biljne i stočarske proizvodnje.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 01.01.2018. godine ili nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu, a pre potpisivanja ugovora, i mora se nalaziti u aktivnom statusu.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.05.2018. godine.

– КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČКA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI.

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, pakovanje i obeležavanje proizvoda i boks paleta za transport i skladištenje proizvoda.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 25.05.2018. godine.

– КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVКU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I PROIZVODNJU I PRERADU PEČURAКA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.06.2018. godine.

– КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2018. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Sredstva su namenjena za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
v) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda.

Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.200.000,00 dinara.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Više informacija, tekst konkursa, pravilnici i prijavni obrasci mogu da se preuzmu na internet stranici Sekretarijata OVDE (КONКURSI).

Poljoprivrednici sa teritorije Grada Sremska Mitrovica potrebnu administartivno-tehničku podršku mogu dobiti u Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

You May Also Like