Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije solarne elektrane u Salašu Noćajskom pred odbornicima 12. aprila

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Na zakazanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, u sredu 12. aprila, pred odbornicima će se naći i odluka o donošenju Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Rašina Koliba“ u Salašu Noćajskom.

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Skupština grada Sremska Mitrovica po pribavljenom mišljenju Komisije za planove donela je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Rašina koliba“ u Salašu Noćajskom, grad Sremska Mitrovica, nakon izrade nacrta Plana detaljne regulacije, koje je izradilo je J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“. izvršenog rada stručne kontrole Nacrta Plana detaljne regulacije koja je izvršena je od strane Komisije za planove Grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj dana 23. januara, oglasila je javni uvid o nacrtu Plana detaljne regulacije solarne elektrane 08. februara.

Nacrt Plana detaljne regulacije bio je izložen na javni uvid u holu zgrade Gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija broj 13, u trajanju od 30 dana, od 08-og februara do 10-og marta 2023. godine. Sednica Komisije je održana 10.03.2023. godine u sali II Gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, u Sremskoj Mitrovici sa početkom u 10,30 časova. Na sednici Komisije odlučeno je da se Plan detaljne regulacije solarne elektrane „Rašina koliba“ u k.o. Salaš Noćajski, grad
Sremska Mitrovica može uputiti Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Na farmi Kusago iz Salaša Noćajskog na severu Mačve u planu je izgradnja pored objekata stočarske farme i solarne elektrane. Prostor obuhvata nalazi se u krajnjem istočnom delu mačvanskog dela teritorije Sremske Mitrovice, odnosno u ataru naselja Salaš Noćajski. Prostor obuhvata se, uslovno, nalazi na desnoj obali reke Save na udaljenosti od oko 500m. Na suprotnoj obali reke se nalazi postojeća industrijska zona Istok u Sremskoj Mitrovici.
Prostor obuhvaćen Planom obuhvata 18,42h dok je postojeća namena površina obuhvata Plana u potpunosti poljoprivredno zemljište. Stočarska farma sa izgrađenim objektima za čuvanje stoke i opremljena neophodnom infrastrukturom. Farma je ograđena. Za potrebe izgradnje stočarske farme izrađen je Urbanistički projekat arhitektonske razrade lokacije. Objekti imaju urednu urbanističku dokumentaciju. Na prostoru obuhvata Plana trenutno je u realizaciji izgradnja stočarske farme. Izgradnja se vrši fazno, odnosno u dve faze. U prvoj fazi su izgrađena četiri objekta poljoprivredne namene, a za objekte druge faze projektom su planirane zone gradnje sa okvirnim gabaritima budućih objekata. Izgrađen je saobraćajni priključak i parcela je ograđena.

Planiranim bilansom površina utvrđuje se povećanje površina za izgradnju solarnih elektrana a smanjuje prostor stočarske farme i površina pod voćnjakom što je i osnovni koncept razvoja planskog područja.

Projektom preparcelacije definisaće se parcela u javnoj nameni za smeštaj tehničkih uređaja za potrebe solarne elektrane.

U okviru zona planiranih za solarne elektrane postavljaju se sistemi od jednog ili više solarnih polja/blokova (PV array) raspoređenih u skladu sa tehnološkim i bezbednosnim pravilima najracionalnijeg iskorišćenja energije Sunca. Ta solarna polja sačinjeni su od solarnih (fotonaponskih) panela postavljenih na zemlji, čija je osnovna svrha konvertovanje sunčeve energije (fotona) u električnu energiju.

Možda Vam se svidi i