Kada nam koji dug zastareva za naplatu

Od strane Ozon
1 komentar

SREMSKA MITROVICA. Računi za „usluge od opšteg ekonomskog interesa“, odnosno za komunalne usluge, nakon godinu dana zastarevaju, osim ukoliko neko od javnih preduzeća ne podigne tužbu protiv dužnika. Kada je reč o preduzetnicima, ovaj rok je tri godine.

Prema zakonu o obligacionim odnosima za račune rok je godinu dana. To su smeće, grejanje, parkiranje, fiksna i mobilna telefonija. Ti računi zastarevaju nakon godinu dana. Zastarelost se računa od trenutka dospeća tog računa pa godinu dana nakon toga.

Postupak zastareva ukoliko poverioc u roku od tih godinu dana ne pokrene postupak protiv dužnika.

Zakon o obligacionim odnosima reguliše sva dugovanja za komunalije tako da zastarevaju nakon 12 meseci od nastanka duga, tj. datuma na računu. Posle tog roka, trgovac ima pravo da tuži korisnika usluge koji, da bi izbegao naplatu duga, može da se pozove na rok zastarelosti.

Za koje sve usluge važi ovaj rok?

Za jednu godinu zastarevaju obaveze za komunalije, uključujući i telefon i kablovsku televiziju, ali i kazne za parking koje izdaje Parking servis. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji apsolutna zastarelost nastaje nakon 10 godina. Ukoliko ste zaduženi i poreski organ ni posle 10 godina nije naplatio potraživanja, imate pravo da se pozovete na zastarevanje duga. On se primenjuje ako zakonom nije određen neki drugi rok zastarelosti.

Za razliku od obaveza po osnovu komunalnih usluga, gde prinudnu naplatu rade javni izvršitelji, prinudnom naplatom poreskih dugova bavi se isključivo Poreska uprava.

Međutim, krovni zakon koji reguliše postupanja poreznika predviđa i da se zastarelost prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza. To, praktično, znači da bi uručivanjem opomene za neplaćeni porez nastupio prekid zastarelost.

Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost, predviđa zakon.

Za sva zastarela potraživanja važi pravilo – ako se plati makar jedan dinar, to automatski znači da je potrošač priznao ceo dug i moraće da ga plati. To je definisano Zakonom o obligacionim odnosima gde se navodi da se zastarevanje prekida kada dužnik prizna dug.

„Priznanje duga može se učiniti ne samo izjavom poveriocu, nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje obezbeđenja“, pojašnjava se u članu 387 ovog zakona.

Za godinu dana zastarevaju sve obaveze koje dospevaju u mesečnim anuitetima, a odnose se na troškove domaćinstva. To su računi za telefon, vodu, električnu energiju, gas, daljinsko grejanje, iznošenje smeća, zatim računi za usluge fiksne i mobilne telefonije, kablovskih televizija…

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, za godinu dana zastarevaju i obaveze po osnovu pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Ukoliko dužnik od izvršitelja dobije rešenje o izvršenju ovakvog duga, on treba da izjavi prigovor zastarelosti, kada dolazi do obustavljanja postupka izvršenja. Taj princip, kaže, važi za sve ovakve račune.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, sve komunalne usluge koje pružaju komunalna i javna preduzeća zastarevaju u roku od jedne godine od momenta dospelosti (roka u kome obaveze treba da se plate).

Tri godine je rok u kojem zastarevaju obaveze po osnovu zakupnine – bilo da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu.

Takođe, ovaj rok važi i za dugove po osnovu ugovora o osiguranju, a prema osiguravajućim društvima.

Mobilni operatori najčešće koriste usluge specijalizovanih agencija za naplatu potraživanja.

Jedna je kada neko komunalno preduzeće proda potraživanje od građanina agenciji, za manje para nego što vredi, pa potom ta agencija zove potrošača i traži naplatu celokupnog duga s kamatom. Ovde je uglavnom reč o zastarelim potraživanjima koje dužnici ne moraju da plate.

Druga situacija je kada agencije, u ime i za račun samog preduzeća, pozivaju dužnike tražeći da namire svoj dug. 

Zakonom je zabranjeno da treće lice zove potrošača, ukoliko on za to nije dao dozvolu. 

Zakon o zaštiti potrošača smatra nepravičnom ugovornom odredbom davanje ovlašćenja trgovcu da prenese svoje ugovorne obaveze na treće lice bez saglasnosti potrošača.

Najčešće mobilni operatori i telekomunikacione kompanije angažuju ovakve agencije da se, u njihovo ime, bave naplatom potraživanja. 

Možda Vam se svidi i

1 komentar

toma 08.04.2023. - 4:22 pm

EPS npr. ovo ne postuje, sudim se sa njima 6 godina, prete iskljucenjem struje za zastareo dug iz 2018
korisnik nema pravni instrument za zastitu kad se pozove na zastarelost, osim suda koji to rasteze evo vec 4-tu godinu. EPS jednostavno to ignorise i nikom nista.

Komentari su zatvoreni.